Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.–25. märts

25.03.2022 | 15:08

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel), Viimsi vallas Randveres, Valgas (sh kevadlaadal), Elvas (sh laadal), Narvas ja Tartus. Tuvastati 15 keeleseaduse nõuete rikkumist, neis üks kõrvaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollides tuvastati, et 23 varasemast ettekirjutusest olid 11 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrollis kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist üks ei olnud korras – sellele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest pikendati viiel ettevõttel ettekirjutuse täitmise tähtaega, kaks ettevõtet olid ettekirjutuse täitnud.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima X, Tartu Ilmatsalu Maxima, Tartu Anne tänava Maxima ja Kalda tänava Maxima kaupluse, NN Salong OÜ, EAKK Ajdan MTÜ Eralasteaia Fidan ning Narva Kreenholmi Gümnaasiumi töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 178 kontrollitavast 72-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse aprillis.

Neljas Tartu Maximas tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam 20 töötajale. Kohtla-Järve kaupluses peavad kaks uut töötajat sooritama eesti keele eksami ning järelkontrolliaktiga pikendati kolmele töötajale varem tehtud ettekirjutuste tähtaega. Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Järelkontrolli käigus tuvastati, et Odil Eesti OÜ (Lido Solarise keskuses) on kaks töötajat ettekirjutuse täitnud, kahel töötajal tuleb sooritada eesti keele eksam. Neljal Lido Eesti OÜ (Lido Ülemiste keskuses) pikendati eksami sooritamise tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Vikerraadio saatesarjas Eesti lugu oli külas Ilmar Tomusk, kes rääkis eesti keelest iseseisvuse taastamise ajal ja praegu.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Kohtla-Järve erakoolis Intellekt pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega, eksami mittesooritamise korral on õigus tema suhtes rakendada sunniraha.

Narva Muusikakoolis tehti esmakontrollis ettekirjutus kahele töötajale täiendada eesti keele oskust ja järelkontrollis pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega 12 töötajal. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Narva Noorte Meremeeste Klubis tehti ettekirjutus kaheksale uuele töötajale. Viiel töötajal oli varasem ettekirjutus sooritada eksam, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid kõigile kontrollituile sunniraha hoiatuse.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlemale firmale saadeti ettepanekud õppekavade parandamiseks. Kuus koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, need said heakskiidu. Eelmisel nädalal külastatud keelefirmade tundidele anti tagasiside ning neile saadeti tutvumiseks eelakt.