Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21. - 25. jaanuar

25.01.2019 | 10:59

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Narvas ja Tartus, samuti kontrolliti mitmete äriühingute veebilehti. Kokku saadeti märgukiri 25-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 10 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, osaliselt täitis ettekirjutuse 5 ettevõtet – nende ja veel 10 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti ühte ärimaja Tallinnas, tuvastatud rikkumiste põhjal saadetakse äriühingutele märgukiri järgmisel nädalal. Kaheksa Tallinnas asuvas hotelli järelkontrolli käigus selgus, et kolmes hotellis on ettekirjutus täidetud ja viies on ettekirjutus täidetud osaliselt.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i töötajate eesti keele oskust, ettekirjutus tehti 5-le töötajale.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX kaupluses. Sel nädalal koostati 3 esmakontrolli akti ja 12 järelkontrolliakti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 9-le töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Jõhvi Maxima XX kaupluses tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus kahele töötajale. Dokumentide kontrolliga alustati Tartu Maxima XX kaupluses, 59-st töötajast 35 on dokumendid korras, kontroll jätkub.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Tallinna Linnatranspordi AS-i töötajate eesti keele oskust. Varem on keelekontrollid toimunud 2009. ja 2017. aastal. Keelekontrolli kutsuti nimelt need töötajad, kelle keeleoskuse tõttu on Keeleinspektsioonile kaebus esitatud. Ükski kuuest kontrollitavast ei valda eesti keelt ning nad peavad sooritama eesti keele eksami veel selle aasta jooksul.

Valga Haigla AS-is pikendati kolmel töötajal ettekirjutuse tähtaega ning nende suhtes rakendati ka sunniraha.

Üheksale ettevõttele saadeti märgukiri seoses sellega, et nende veebilehel puudub eestikeelne teave. Keeleseaduse § 16 lõike 4 kohaselt peab Eestis registreeritud asutusel, äriühingul, mittetulundusühingul, sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal avalikkusele suunatud veebilehel olema vähemalt kokkuvõttev eestikeelne teave tema tegevusvaldkonna või pakutavate kaupade või teenuste kohta.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Muuga lasteaia töötajate eesti keele oskust, ettekirjutus tehti kahele töötajale. Kontroll jätkub veebruaris.

Jätkus tegeliku keeleoskuse kontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva ja Jõhvi õppekohtades. Vormistati kaks esmakontrolliakti ja 13 järelkontrolliakti ettekirjutusega sooritada keeleeksam, 3 ettekirjutust oli täidetud, 14-le töötajale tehti sunniraha hoiatus, 13 töötaja suhtes rakendati sunniraha. Keelekontroll õppeasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati kahte keelefirmat, selle kohta koostatakse kontrollakt. Kahele keelefirmale saatis Keeleinspektsioon teate menetluse lõpetamise kohta seoses menetlustähtaja ületamisega.

24. jaanuaril toimus eesti keele aasta avaüritusena Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Seltsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud konverents „Eesti riigikeele sajand“, konverentsil osalesid ka Keeleinspektsiooni ametnikud.