Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–24. november 2023

24.11.2023 | 14:07

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Pirital, Viimsis, Lasnamäel, lennujaamas ja kesklinnas, samuti LIDLi erinevates kauplustes, Tallinna Kaubamajas, Solarises, Järve keskuses, Tähesaju keskuses, Aianduskeskuses Hortes ja Mustakivi keskuses), Tartus (sh Baltimaade suurimal jõululaadal Gardestis), Kohtla-Järvel ja Tartus. Tuvastati 15 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasemast kaheksast ettekirjutusest olid kaks täidetud, kuuele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist üks ei vastanud nõuetele, ettevõttele saadeti märgukiri ja anti kaks kuud ettekirjutuse täitmiseks. Järelkontrolli käigus tuvastati, et üks ettevõte on oma veebilehe seadusega vastavusse viinud.
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Viking Security AS-i, DEPO DIY EE OÜ, Hendrik ja Sons OÜ, ühe korteriühistu, Mustamäe Huvikooli, Loksa Gümnaasiumi, Tallinna Linnamäe Lasteaia, Maxima Eesti OÜ Haabersti XXX kaupluse ja taksofirmade kokku 159 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente. 30 isiku puhul tuleb teha keeleoskuse kontroll.
Maxima Eesti OÜ Paepargi XX kaupluse ja Õismäe tee107 kaupluse kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
DEPO DIY EE OÜ kaupluslaos vormistati kokku 21 esmakontrolli akti, neist kolm olid korras, 18 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kauplus-laos oli kolm ettekirjutust, mille täitmist kontrolliti järelkontrolli käigus. Vormistati kolm järelkontrolli akti: kahel juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega, üks töötaja oli töölt lahkunud, see menetlus lõpetati.
Päästeameti Ida Keskuse Kohtla-Järve päästekomandos tunnistasid keeleametnikud nelja päästja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks. Vormistati üks järelkontrolli akt: töötaja oli ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.
Keeleoskuse kontroll toimus Eesti Raudtee AS-is, kus keeleametnikud tegid ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam ühele töötajale ja järelkontrolli käigus vormistati 17 järelkontrolli akti: 16 kontrollitaval pikendati ettekirjutuse tähtaega, eksami mittesooritamise korral on keeleametnikel õigus rakendada nende suhtes sunniraha; kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks menetlus lõpetati, sest töösuhe töötajaga on lõpetatud.
Sillamäe Linnavalitsuses tehti ühele ametnikule ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus tema suhtes rakendada sunniraha.
Kontrolliti Viking Security AS-i ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus ei leidnud kinnitust, töötaja eesti keele oskus on piisav.
Kaebuse lahendamiseks vesteldi ühe taksojuhiga, kaebus leidis kinnitust: taksojuht ei valda eesti keelt üldse ja talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Jätkus keelekontroll Ahtme Haiglas, kus kahe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks, 13 töötajale tehti ettekirjutus. Kui nad määratud tähtajaks eesti keele eksamit ei soorita, on keeleametnikel õigus nende suhtes rakendada sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus keelekontroll Tallinna Polütehnikumis, kus kontrolliti kahe töötaja eesti keele oskust. Keeleametnikud tegid ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam mõlemale töötajale.
Jõhvi Lasteaedades vormistati 10 esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kolmele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus juba esmakontrolli käigus.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada.
Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil info@keeleamet.ee. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma tegevusloa taotlust (kokku 7 õppekava), neist üks oli korras ja edastati haridus- ja teadusministeeriumile, kaks firmat peavad veel õppekavasid korrastama. Üks firma soovis muuta kehtestatud õppekava, taotlus ei saanud heakskiitu. Kolme keelefirma taotlustest uute koolitajate lisamiseks said heakskiidu kõik kolm koolitajat.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja