Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.-24. märts 2017

24.03.2017 | 15:10

Lõppenud nädalal kontrolliti Tartu erinevates Maximates müüjate eesti keele oskust, kümnele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
    • Jaga

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ATKO Liinide bussijuhi eesti keele oskust, mille keeleinspektorid tunnistasid ametikoha nõudele vastavaks.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus, kokku tehti ettekirjutus 19-le äriühingule. Lisaks tuvastati kahe teenindusasutuse veebilehel keeleseaduse rikkumine. Nimelt sätestab keeleseaduse § 16 lg 4, et kui Eestis registreeritud asutusel, äriühingul, mittetulundusühingul, sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal on avalikkusele suunatud võõrkeelne veebileht, peab see sisaldama vähemalt kokkuvõtvat teavet tema tegevusvaldkonna, pakutavate kaupade või teenuste kohta veebilehel eesti keeles.

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri (2017 nr 1) avaldas Ilmar Tomuski pikema artikli „Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine“, millega saab tutvuda siin.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lõppes järelkontroll Tallinna Lasteaias Sinilill, mille 51-st töötajast 19 ei vasta keeleseaduse nõuetele: 12 õpetajat peavad sooritama B2-taseme eksami, ühel õpetajal tuleb keeleoskust täiendada, viiel õpetaja abil puudub A2-tasemel eesti keele oskus ja nad peavad sooritama eksami. Samuti peab B2-taseme eksami sooritama meditsiiniõde.

Tallinna Kadaka Põhikoolis oli kaheksal töötajal varasem ettekirjutus. Järelkontrolli käigus pikendati seitsme töötaja (ühe töötajaga on tööleping lõpetatud) ettekirjutust sooritada eesti keele eksam, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja puhul rakendati sunniraha. Kahest uuest töötajast üks peab sooritama samuti eesti keele eksami.

Jätkub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töötajate eesti keele oskuse järelkontroll. Sel nädalal kontrolliti kümmet Narva ja seitset Jõhvi õppekoha töötajat. 17 kutsekooliõpetajat peavad sooritama eesti keele eksami, 16-le õpetajale tehti sunniraha hoiatus ja üheksa töötaja puhul rakendati sunniraha.

Kontrolliti ühe Tallinna koolijuhi eesti keele oskust, järelkontrolli käigus tuvastati, et keeleoskus ei vasta endiselt direktori ametikohale kehtestatud C1-tasemele. Koolijuhi suhtes rakendati sunniraha ja pikendati ettekirjutuse tähtaega. Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruse nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” § 2 lg 3 kohaselt tagab tööandja, et töötajad või ametnikud, kellelt ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval tasemel. Keeleinspektsioon teavitas kontrolli tulemustest direktori tööandjat Tallinna Haridusametit.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Kahele Ida-Virumaa koolitusfirmale edastati akt keeleinspektsiooni ettepanekutega keeleõppe paremaks korraldamiseks.

Keeleinspektsioon andis positiivse hinnangu kahe keelefirma taotlusele.