Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–6. september 2019

06.09.2019 | 14:56

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Sillamäel. Kokku saadeti märgukiri 21-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kümnel firmal ettekirjutuse tähtaega (neist üks on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kaheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kontrolliti kahe ettevõtte veebilehti, mõlemad on keeleseaduse nõuded täitnud.

Maxima Eesti OÜ Sillamäe Maxima XX kaupluses toimus keelekontroll, mille käigus kaheksast töötajast viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kolme kontrollitava keeleoskus vastas nõutavale tasemele. Viiele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti sel nädalal OG Elektra Grossi Toidukaupade Endla kauplust: ettekirjutus tehti kolmele töötajale.

OG Elektra AS-i Endla Grossi kaupluses kontrolliti kaheksa töötaja keeleoskust: neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, üks oma keeleoskust täiendama.

Kaebuste lahendamise käigus tehti veel ettekirjutus Truman juukselõikussalongide kaheksale teenindajale ja McKenzie Invest OÜ Chopsticksi ühele teenindajale.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru keskhaiglas, kus esmakontrolli käigus vesteldi seitsme töötajaga, neist ühele tehti ettekirjutus. Järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega kolmel töötajal (neil tuleb tasuda ka sunniraha), üks töötaja oli Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Läänemere Hambapolikliinikus pikendati kuuel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Keeleametnikud lõpetasid keelekontrolli Narva Linnavalitsuses, sel nädalal kontrolliti kahe töötaja varasema ettekirjutuse täitmist: ettekirjutus on täitmata, pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Linnamäe Lasteaias, kontrolli käigus tehti esmakontrolli aktiga ettekirjutus kolmele töötajale ja järelkontrolli aktiga pikendati 13-l töötajal ettekirjutuse täitmise tähtaega, neist 11-le tehti sunnirahahoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Ka Valga Lasteaias Pääsuke pikendati kolmel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks, mõlemad hinnangud olid positiivsed. Hindamisel on kolme keelefirma taotlused tegevusloa saamiseks, sel nädalal saatsid keeleametnikud omapoolsed ettepanekud õppekavade parandamiseks ühele keelefirmale, kahe keelefirma taotlused edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks.