Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–6. oktoobril 2023

06.10.2023 | 12:02

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas ja Põhja-Tallinnas), Maardus, Rakveres, Sillamäel ja Jõhvis. Tuvastati seitse keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest viis olid täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kahe ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, mõlemad ettevõtted on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Narva Haigla kokku 20 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. Kümne töötajaga tuleb oktoobrikuu jooksul kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.

4. oktoobril külastas Keeleametit professor Rustem Kadyrzhanov Kasahstanist, kes tundis huvi Eesti keelepoliitika vastu. Ilmar Tomusk tutvustas külalisele keeleseadust, keelenõuete määrust ning Keeleameti tegevust eesti keele oskuse ja kasutamise nõuete järelevalves, samuti Eesti kogemust vene õppekeelega koolide üleminekul eesti õppekeelele.
6. oktoobril külastas Keeleametit Tallinna Munitsipaalpolitsei esindus, kohtumisel otsiti koostöövõimalusi, et tõhustada järelevalvet taksojuhtide eesti keele oskuse üle.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis, kus 20 haridustöötajast 12-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kaheksa töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele.
Maardu Gümnaasiumis vormistati neli esmakontrolli akti, neist kolm ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Ühe haridustöötaja eesti keele oskus vastas nõuetele. Vormistati 20 järelkontrolli akti, neist kolm menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõpetamisega ja 17 juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega. 14 kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus ja nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Maardu Lasteaias Rõõm tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam kolmele töötajale. Lasteaias vormistati 13 järelkontrolli akti, neist kolm menetluse lõpetamise kohta: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja kaks töölt lahkunud. 10 töötaja varasemat ettekirjutust pikendati, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe suhtes rakendati sunniraha.
Lasteaias Kelluke vormistati kaheksa järelkontrolli akti, neist kolm menetluse lõpetamise kohta: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja kahega on tööleping lõpetatud. Viie töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühtlasi tehti sunniraha hoiatus: ettekirjutuse mitte täitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha. Sunniraha rakendati nelja kontrollitava suhtes ka sel korral.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada.
Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palun need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palun lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Kõik kolm õppekava vastavad nõuetele ja need edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja