Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–6. mai 2022

09.05.2022 | 09:45

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Liivalaia ja Kadaka tee piirkonnas, Lasnamäel), Laagris, Kohtla-Järvel, Narvas, Otepääl, Valgas ja Pärnus. Tuvastati 13 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 18 varasemast ettekirjutusest olid 15 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti 11 ettevõtte veebilehte, neist üks ei olnud korras – sellele ettevõttele tehti ettekirjutus. Järelkontrollis kontrolliti ühe ettevõtte veebilehte, ettekirjutus ei ole täidetud ning keeleametnik pikendas ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Maardu Gümnaasiumi, Kadaka Põhikooli, Narva Linnavalitsuse linnaarhiivi, OG Elektra AS-i Paasiku tänava Grossi Toidukaupade kaupluse ning Tõrva Tarbijate Ühistu Lõuna-Eesti Konsumite töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 131 kontrollitavast 26-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse juba järgmisel nädalal.

Keeleamet jätkab hambaraviteenust osutavate asutuste töötajate keeleoskuse kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Haabersti tervisekeskuse ja Nõmme tervisekeskuse töötajate eesti keele oskust, vormistati kaheksa esmakontrolli akti, neist viis ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam; kolmele töötajale tehti ettekirjutus täiendada keeleoskust.

Lapssi OÜ rehabilitatsioonikeskuses tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud ja üks töötaja töölt lahkunud – nende kolme töötaja suhtes menetlus lõpetati. Kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Grifs OÜ turvatöötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Mõisa tee 3 asuvas Maxima X kaupluses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale. Järelkontrollis pikendati kolmel töötajal varasema ettekirjutuse tähtaega ja nende töötajate suhtes rakendati sunniraha. Üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, see menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis puudub eesti keele oskust tõendav dokument kahel uuel töötajal ja keeleametnik tegi neile ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud, üks töötaja on töölt lahkunud – need kolm menetlust lõpetati. Kahe töötaja varasemat ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keila Koolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale. Viiel töötajal oli Keeleameti ettekirjutus, seekord kontrolliti ettekirjutuste täitmist ja tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud, ühe töötajaga on tööleping lõpetatud – need kolm menetlust lõpetati. Kahel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega.

Sillamäe Vanalinna koolis ja Narva Laste Loomemajas vormistati mõlemas kolm järelkontrolli akti, sest nende kolme töötajaga on tööleping lõpetatud.

Narva Spordikoolis Energia vormistasid keeleametnikud 30 esmakontrolli akti: kaks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ning 28 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kui eksam ei ole tähtpäevaks sooritatud, on keeleametnikel õigus rakendada kontrollitavate suhtes sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, firmadele saadeti ettepanekud õppekavade parandamiseks. Kolm koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, 17 õpetajat said heakskiidu, kaks taotlust lükati tagasi. Eelmisel nädalal külastatud keelefirma tunnile anti tagasiside ning koolitusfirmale saadeti tutvumiseks akt.

Keeleamet alustab Ukraina sõjapõgenike nõustamist

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.