Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2. – 6. aprill 2018

03.07.2018 | 12:18

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Paldiskis, kokku saadeti märgukiri 15-le äriühingule. Viis äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 13 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti nelja Tallinnas asuvat hotelli, kõigis leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele on saadetud märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka neljas Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub teises kvartalis.

Sel nädalal jätkus Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX töötajate eesti keele oskuse kontroll. Keeleametnikud koostasid neli esmakontrolli akti ja ühe järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Stroomi Maximas on tööleping lõpetatud 12 töötajaga, kellel oli keeleinspektsiooni ettekirjutus, need menetlused lõpetati. Tartu Ilmatsalu Maximas pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega. Maxima kauplustes jätkub keelekontroll teises kvartalis.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Läänemere mini-Rimi nelja töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, keeleametnikud tegid kaupluse neljale töötajale ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Mustamäe Sotsiaalkeskuse kahel töötajal pikendati ettekirjutuste tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 14 esmakontrolliakti (neist 5 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ning 10 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kuuele meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Paldiski Vene Põhikoolis oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus kolmel töötajal, kõikide ettekirjutuste tähtaega pikendati ja kõigile tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna lasteaias Tammetõru kontrolliti viie töötaja keeleoskust, kõik viis peavad sooritama ametikohal nõutava eesti keele tasemeeksami. Varasem ettekirjutus oli kaheksal lasteaiatöötajal, ükski neist ei olnud ettekirjutust täitnud, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega ja tegi sunniraha hoiatuse viiele töötajale, nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha ja nende kolme puhul, kellega oli tööandja töölepingu lõpetanud, lõpetati ka menetlus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe uue keelefirma tegevusloa taotlust ning saadeti firmale ettepanekud õppekavade täiendamise kohta.