Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–5. mai 2023

05.05.2023 | 15:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas ja kesklinnas. Tuvastati kümme keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks lahendati kohapeal suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Kontrolliti nelja ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, tuvastati kaks keeleseaduse rikkumist, neile ettevõtetele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus pikendati ühe ettevõtte ettekirjutuse tähtpäeva.
    • Jaga

Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Tööstuse Rimi supermarketi, Koosmeiega Grupp OÜ, Bolt Services EE OÜ, Scandinavian Machine OÜ ja Tallinna Päevalille Lasteaia kokku 48 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente. Mais või juuni alguses viiakse läbi keelekontroll, kus vesteldakse kokku 16 töötajaga.
A1M OÜ kaupluses A1000Market vormistati järelkontrolli akt seoses menetluse lõpetamisega, kuna töötajaga on töösuhe lõpetatud.
Järelkontroll toimus AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus, vormistati 14 järelkontrolli akti, neist kaks ettekirjutuse täitmise kohta; tehti kaks ettekirjutust täiendada eesti keele oskust ning kaks ettekirjutust sooritada eesti keele eksam. Kaheksa akti tehti menetluse lõpetamise kohta, kuna töötajatega on tööleping lõpetatud.
Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe suhtes rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus keelekontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekohas, kus vormistati seitse esmakontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kõigile tehti ka sunnirahahoiatus) ja seitse järelkontrolli akti: kaks kontrollitavat on ettekirjutuse täitnud, viis on töölt lahkunud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, kahele firmale saadeti ettepanekud paranduste sisseviimiseks. Kahe keelefirma taotlused muuta õppekava mooduliteks lükati tagasi. Viis keelefirmat esitasid taotluse uue koolitaja lisamiseks, neist üks lükati tagasi, kuus said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja