Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.–23. september 2022

23.09.2022 | 15:56

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel ja Lasnamäel, samuti mitmes kaubanduskeskuses (Tallinna Kaubamaja, Viru keskus, Solaris, Lasnamäe Centrum), Maardus ja Narvas. Tuvastati 15 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest üks eemaldati kohe, kahe rikkumise puhul jätkub menetlus järgmisel nädalal. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 14 varasemast ettekirjutusest oli 11 täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrollitud kaheksa veebilehte olid korras, ühe ettevõtte veebileht oli võõrkeelne, ettevõttele saadeti märgukiri. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, ühel ettevõttel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks OÜ Novoloto Fenix Casino, AS Lux Express Estonia ning Jõhvi spordikooli töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 34st kontrollitust seitsme töötaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele. Fenix Casinos ja Jõhvi spordikoolis toimuvad keelekontrollid oktoobris.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ Vetdok loomakliiniku töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti talle sunniraha hoiatus.

Lux Express AS-i ühele ning AS Hansabuss ühele töötajale tehti samuti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Puru tee Maxima X kaupluses jätkus keelekontroll. Neljale töötajale tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrollis pikendati nelja töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis vormistati kaks esmakontrolli akti, millest üks oli korras ja teine ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ning kolme järelkontrolli aktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Ametis vormistati üks esmakontrolli akt, millega keeleametnikud kinnitasid, et töötaja eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele. Koostati kolm järelkontrolli akti, üks menetluse lõpetamine seoses töösuhte lõppemisega ning kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha, ühtlasi tehti uus sunniraha hoiatus.

OÜ Estmedica Tervisekeskuses kontrolliti kolme töötaja keeleoskust: neist ühel tuleb keeleoskust täiendada, kaks peavad sooritama eesti keele eksami. Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keelekontrolli menetlused lõpetati ISCO DAMAK OÜ-s ja DEPO KIY EE OÜ-s, sest töötajatega on tööleping lõpetatud.

Ilmar Tomusk kohtus 23. septembril justiitsminister Lea Danilson-Järgiga, kõne all olid keeleoskuse ja keelekasutuse järelevalve õiguslikud aspektid. Ilmar Tomusk tutvustas justiitsministrile volikoguliikmete keeleoskuse ja volikogu töökeelega seotud problemaatikat ning tutvustas Keeleameti ettepanekuid keeleõiguse kaasajastamiseks.

Tähelepanu! Seoses kolimisega on septembri viimasel ja oktoobri esimesel nädalal Keeleameti töö häiritud ja seetõttu võivad menetlused võtta tavapärasest rohkem aega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal haridusasutustes keelekontrolli ei toimunud. Keeleametnikud saatsid mitmele üldhariduskoolile kirja ettekirjutuste täitmiste ja keeleandmete täpsustamiseks.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Sel perioodil hinnati kahe koolitusfirma taotlust, neist üks tegevusloa saamiseks ja üks kinnitatud õppekava muutmiseks. Mõlemad taotlused said heakskiidu ning need edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks.

Neli koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, viiest õpetajast neli said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Ka keelekontrollide toimumise ajal annavad keeleametnikud nõu.