Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19. – 23. märts 2018

03.07.2018 | 11:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Võrus, Vastseliinas, Narvas ja Kohtla-Järvel, kokku saadeti märgukiri viiele äriühingule. 15 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 16 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Võru vallavalitsusele saadeti kiri seoses kakskeelsete tänavasiltidega Vastseliinas.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti kahte suuremat Tallinnas asuvat hotelli, mõlemas leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ja mõlemale hotellile on saadetud märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka neljas Tallinna ärimajas, neist ühes keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud, kolmele ülejäänule saadetakse märgukirjad. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades jätkub teises kvartalis.

Aasta alguses kontrollis Keeleinspektsioon reisifirmade avalikku teavet ja saatis mitmele firmale märgukirja, milles paluti lisada võõrkeelsele teabele eestikeelne teave. Sel nädalal järelkontrolli käigus tuvastas keeleametnik, et 17st reisifirmast vaid neli on ettekirjutuse täitnud, Eesti Turismifirmade Liit palus kaheksa reisifirma suhtes lisaaega, viis firmat on lubanud nõude täita märtsikuu lõpuks.

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Narva Mõisa tänava MAXIMA kaupluse kümne töötaja eesti keele oskust, koostati 11 akti, kõik ettekirjutusega, kümnele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Tallinnas Stroomi Maxima XX kaupluses jätkus kontroll, sel nädalal tehti 3 esmakontrolli ja 4 järelkontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kolmele kaupluse töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Kontroll Stroomi Maximas jätkub.

AS OG Elektra Kivila Grossi poes kontrolliti seitsme töötaja keeleoskust, neist üks peab minema eesti keele eksamile ja kaks täiendama eesti keele oskust, nelja töötaja eesti keele oskusega jäid inspektorid rahule.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS Läänemere mini-Rimi kolme töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, keeleametnikud tegid kaupluse töötajatele ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud neli esmakontrolliakti (neist 1 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ning viis järelkontrolli akti (neist 3 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Neljale meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Mahtra Põhikoolis oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus kolmel töötajal, neist üks on ettekirjutuse täitnud, kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja ühele õpetajale tehti sunniraha hoiatus. Kontrolliti ka uute töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente, üks uus õpeta peab sooritama B2-taseme eesti keele eksami.

Tallinna Kihnu Lasteaias vormistasid keeleametnikud kolm esmakontrolliakti, neist üks ettekirjutusega sooritada keeleeksam, ja neli järelkontrolliakti, neist üks ettekirjutusega sooritada eksam ja kolm menetluse lõpetamist seoses töölepingu lõpetamisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid keeleametnikud Narvas tegutsevat keelefirmat.