Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.–23. detsember 2022

23.12.2022 | 11:47

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Raekoja platsil jõuluturul, kesklinnas, sadama piirkonnas), Otepääl, Valgas, Kohtla-Nõmmel ning Kohtla-Järve jõululaadal. Tuvastati 20 keeleseaduse nõuete rikkumist, kolmel korral eemaldati rikkumine kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 27 varasemast ettekirjutusest olid 22 täidetud, viiele firmale saadeti meeldetuletuskiri – ettekirjutus tuleb täita jaanuarikuu esimese nädala jooksul.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti üheksa ettevõtte veebilehte, neist vaid üks ei vastanud keeleseaduse nõuetele, sellele ettevõttele saadeti märgukiri. Veebilehtede järelkontrolli käigus tuvastati, et ettevõte ei ole ettekirjutust täitnud, firmale saadeti meeldetuletus.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks ja kaebuste Tallinna Tähekese Lasteaia, MTÜ Edu Valemi lasteaia, Kohtla-Järve Lasteaia Aljonuška, Armarium Studio OÜ, Shaurma Kebab OÜ töötajate ning ühe korteriühistu juhatuse liikmete keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 150 kontrollitavast 75-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontroll algab veel detsembris. Kontrollitavate hulgas oli 9 Ukraina sõjapõgenikku, keeleametnikud nõustasid sel juhul tööandjat, kuidas korraldada töö selliselt, et klientidele oleks tagatud eestikeelne teave ja teenindamine.
Selver AS-i Kadaka Selveris kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja keeleoskust, kellele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ka Viking Security töötaja puhul leidis kaebus kinnitust, kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Järelkontrollid toimusid Maxima Eesti OÜ kaheksas ning Valga, Elva ja Võru kaupluses. Kokku koostati 20 akti, neist kaks menetluse lõpetamise kohta, sest töötaja on viidud madalamale ametikohale, ning seitse akti menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõppemisega. 11 juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega.
DEPO DIY EE OÜ-s vormistati viis järelkontrolli akti, et lõpetada menetlus.
22.12.2022 avas Ilmar Tomusk Delfile antud intervjuus Ukraina sõjapõgenike ning laiemalt eesti keele õppe ja oskusega seotud teemasid. Sama teema oli kõne all ka 24. detsembri „Vikerhommiku“ intervjuus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.
Tallinna Õismäe Vene Lütseumis tehti ühele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kolme töötaja puhul kontrolliti varasema ettekirjutuse täitmist: ettekirjutused ei ole täidetud, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega.
Ka Tallinna Humanitaargümnaasiumis pikendati kolmel töötajal ettekirjutuste tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Jätkusid keelekontrollid erakoolides: SA-s Avatud Kool tehti ettekirjutus ühele ja MTÜ-s Kool 21. sajandil kolmele uuele töötajale. SA-s Avatud Kool vormistati viis järelkontrolli akti, neist üks ettekirjutus oli täidetud ja menetlus lõpetati, neljal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. MTÜ-s Kool 21. sajandil pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja mõlemale tehti sunniraha hoiatus.
Kohtla-Järve Lasteaias Aljonuška tehti esmakontrollis ettekirjutus ja sunniraha hoiatus kaheksale töötajale. Järelkontrolli käigus lõpetati menetlus kahe töötaja suhtes, sest nad olid ettekirjutuse täitnud. Viis töötajat on töölt lahkunud, mistõttu menetlus lõpetati. 24 töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, 22 töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Tartu Lasteaias Kelluke tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale.
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses jätkus keelekontroll, keeleametnik tegi ettekirjutuse kolmele uuele töötajale: üks peab oma keeleoskust parandama, kahel tuleb sooritada eesti keele eksam. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Järelkontrolliaktiga pikendati viie töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Seitse menetlust lõpetati seoses töölepingute lõppemisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, Ühe koolitusfirma õppekavad vastavad nõuetele ja Keeleamet edastab taotluse haridus- ja teadusministeeriumile, teine firma on menetlustähtaja ületatud ning Keeleamet edastab ministeeriumile ettepaneku taotlus tagasi lükata. Kolm keelefirmat on edastanud taotluse koolitajate lisamiseks, kõik viis koolitajad said Keeleameti heakskiidu.

Võõrkeelsed reklaamid eestikeelsetes veebiväljaannetes

Keeleamet on saanud mitmeid kaebusi Delfis ja teistes eestikeelsetes veebiväljaannetes olevate võõrkeelsete reklaamide kohta. Keeleamet on saatnud päringud meediaettevõtetele ning palunud eestikeelses meediakanalis kuvada eestikeelseid uudisesoovitusi ja eestikeelset reklaami, lisaks palunud juhiseid juhuks, kui võõrkeelsete teadete ilmumine eestikeelsel lehel peaks olema tingitud lugeja digiseadme seadetest.
Delfilt laekunud selgituse kohaselt on tegemist võrgustiku reklaamiga ning võõrkeelsed reklaamid sõltuvad kasutaja digitaalsetest harjumustest. Delfi jagas ka linki, mis aitab olukorda mõista ja soovi korral vältida: https://support.google.com/google-ads/answer/1722078?hl=et. Google Ads on Google'i loodud internetipõhine reklaamiteenus, mis võimaldab tasu eest näidata reklaame Google'i teenustes. Google Ads töötab HTTP-küpsiste ja reklaami tellija määratud märksõnade põhjal. Kokkuvõtvalt saab öelda, et Google Ads võib Google'i Display-võrgustikus tuvastada ja vaadata nende lehtede või rakenduste keelt, mida keegi vaatab või on hiljuti vaadanud, et määrata, milliseid reklaame näidata. See tähendab, et Google Ads võib tuvastada keele kas lehtedel või rakendustes, mida inimene on varem vaadanud, või lehel, mida ta praegu vaatab.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja