Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18. – 22. veebruar 2019

26.02.2019 | 10:04

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Otepääl ja Tartus, samuti kontrolliti mitmete äriühingute veebilehti. Kokku saadeti märgukiri 19-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et üheksa äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, osaliselt täitis ettekirjutuse kaks ettevõtet – nende ja veel seitsme firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes Tallinna ärimajas ettekirjutuste täitmist, mõlemas on keeleseaduse nõuded täidetud. Neljas Tallinnas asuvas hotellis selgus järelkontrolli käigus, et vaid ühes hotellis on ettekirjutus täidetud ja kahes hotellis on ettekirjutus täidetud osaliselt.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX kaupluses. Sel nädalal koostati kolm esmakontrolli akti ja 12 järelkontrolliakti (üheksa akti seoses töölepingu lõpetamisega). Viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kohtla-Järve koostati kuus järelkontrolliakti ettekirjutusega sooritada eksam, ühtlasi tehti sunniraha hoiatused. Viie töötaja puhul menetlus lõpetati, sest nende tööleping on lõpetatud.

Coop Kaubanduse AS-i Mustakivi Konsumis kontrolliti ühe töötaja eesti keele oskust, inspektorite hinnangul vastab müüja keeleoskus kehtestatud nõudele.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti ühe Tallinnas asuva hotelli teenindaja keeleoskust, töötajale tehti ettekirjutus. Kaebus esitati ka Vene kultuurikeskuse töötajate keeleoskuste kohta, sel nädalal kontrolliti kahe töötaja keeleoskust, neist ühe eesti keele valdamisega jäid keeleametnikud rahule, teisele tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon tegi ettekirjutuse Maardu Põhikooli direktorile, kelle eesti keele oskus ei vasta nõutud tasemele. Jätkus tegeliku keeleoskuse kontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva ja Sillamäe õppekohtades. Vormistati neli järelkontrolliakti, mille kohaselt oli tööleping töötajatega lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati ühte keelefirmat, selle kohta koostatakse kontrollakt. Hindamisel oli ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks, õppekava ei vasta veel nõuetele, keelefirma peab tegema parandused nädala jooksul. Neli firmat esitasid taotluse uute õpetajate lisamiseks, keeleinspektsioon edastas need ministeeriumile kinnitamiseks.