Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–22. november 2019

22.11.2019 | 15:07

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Maardus, Keilas, Narvas, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Mustvees, Räpinas, Põlvas, Valgas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 37-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 12 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist osaliselt täitis ettekirjutuse kolm ettevõtet – nende ja veel viie firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon on saanud kaebuse, mille kohaselt mitmetel laatadel eiratakse keeleseaduse nõudeid. Kui varasemalt on kontrollitud avalikku teavet Tallinna ja Harjumaa, Valga, Haapsalu ja Märjamaa laatadel, siis sel nädalal kontrollisid keeleametnikud avalikku teavet Narva Prisma sügislaadal ja Ahtme laadal. Suulise menetluse käigus juhiti tähelepanu kokku 12 rikkumisele. Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolli jõululaatadel.

Kolmest kontrollitud ettevõttest on üks oma veebilehtedele lisanud eestikeelse teabe, kahel firmal pikendati ettekirjutuse tähtaega ning ühe ettevõtte veebilehel tuvastati õigekirjavigu, millele juhiti tähelepanu märgukirjaga.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas, kus järelkontrolli käigus pikendati kuuel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja neile tehti sunniraha hoiatus, viie töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks haiglatöötaja on ettekirjutuse täitnud.

PPA Ida Prefektuuris vormistati seitse järelkontrolli akti, neist neli ettekirjutusega sooritada keeleeksam, kolm täiendada eesti keele oskust. Neljale kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus, kontroll prefektuuris jätkub.

Sel nädalal kontrolliti töötajate keeleoskust mitmes kaupluses. Maardu Selveris koostati kaheksa esmakontrolli akti (neist kaks korras, viis ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust) ja kümme järelkontrolli akti (kolm ettekirjutusega sooritada eksam, viis akti seoses töölepingu lõpetamisega; kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud).

Maxima Eesti OÜ Keila kaupluses koostati seitse akti, neist neli ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja kolm menetluse lõpetamise kohta seoses töötaja töölt lahkumisega. Jõhvi Maxima XX kaupluses kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja tegelikku eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus koos sunniraha hoiatusega.

Rimi Eesti Food AS-i Finest, Tondi, Kalevipoja ja Pae kauplustes kontrolliti kuue töötaja keeleoskust; ühe töötaja keeleoskus vastas nõuetele, viiele tehti eksami sooritamise ettekirjurtus.

Mustvees kontrolliti Grossi, Meie toidukaubad ja Konsumi töötajate keeleoskust tõendavaid andmeid, keeleinspektor tuvastas, et kõik töötajad vastavad keelenõuetele.

Jätkus apteegitöötajate keeleoskuse kontroll, kontrolliti kahte Benu Apteek OÜ Narva Kesklinna Apteegi ja ühte Vitalumen Pharm OÜ (Narva apteegi) töötajat. Kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühe keeleoskus vastab nõuetele.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti ühe Tallinna restorani töötajate keeleoskust, ettekirjutus tehti kahele töötajale.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti palvel kontrolliti ühe taksojuhi tegelikku eesti keele oskust. Taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Humanitaargümnaasiumis tunnistati ühe uue töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks, kolme varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühtlasi tehti kahele töötajale sunniraha hoiatus.

Maardu Gümnaasiumis kontrolliti kaheksa töötaja keeleoskust esmakontrolli käigus, neist kuuele tehti ettekirjutus – viis õpetajat peavad sooritama eksami ja üks täiendama eesti keele oskust. Varasem ettekirjutus oli 13 töötajal. Kümnel kontrollitaval pikendati ettekirjutuse tähtaega, üheksale tehti sunniraha hoiatus ja nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kolm töötajat olid töölt lahkunud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järve erakoolis Intellekt, kus neljast töötajast kahe keeleoskus vastas nõuetel, kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti neile ka hoiatus selle kohta, et ettekirjutuse tähtajaks mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada nende suhtes sunniraha.

Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis koostati kuus esmakontrolliakti: kaks akti ettekirjutusega sooritada keeleeksam ja neli akti selle kohta, et töötaja keeleoskus vastab nõuetele. Järelkontrolliks kohtuti nelja töötajaga, neil kõigil pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Mustvee Lasteaias tuvastas keeleametnik dokumendikontrolli käigus, et kõik töötajad vastavad keeleseaduse nõuetele.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal oli Keeleinspektsioonis hindamisel kolm taotlust, neist kaks õpetajate ja õppematerjalide lisamise kohta said heakskiidu. Ühe keelefirma tegevusloa taotlus vajab veel täiendamist.