Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–22. aprill 2022

22.04.2022 | 14:28

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh Lasnamäel Smuuli teel, Peterburi teel ja Ülemistel), Valgas ja Narvas. Tuvastati seitse keeleseaduse nõuete rikkumist, ettevõtetele saadeti ettekirjutus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 11-st ettekirjutusest oli kümme täidetud.
    • Jaga

Veebilehtede kontrolli käigus juhiti tähelepanu trükiveale, mis koheselt parandati. Järelkontrollis pikendas keeleametnik seitsme ettevõtte veebilehtede ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Narva Linnavalitsuse Arenduse- ja Ökonoomika Ameti ning Sotsiaalabiameti, Paldiski Vene Põhikooli, Sillamäe Vanalinna Kooli, Tartu anni Lasteaia, Tartu Eralasteaia Terake, Lido Mustamäe OÜ LIDO Mustamäe keskuse ja GRIFS OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 176 kontrollitavast 89-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Menetlused viiakse läbi mais.

Ilmar Tomusk selgitas Ukraina sõjapõgenike keeleoskusega seonduvat Vikerhommiku saates, ajalehes Postimees ning Postimehe TV-s.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Paldiski Vene Põhikoolis tehti kahele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam, järelkontrollis pikendati ettekirjutuse tähtaega kolmel töötajal, nende puhul rakendati ka sunniraha.

Sillamäe Vanalinna Koolis tehti esmakontrolli aktiga ettekirjutus ühele töötajale. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kuus töötajat on ettekirjutuse täitnud, nelja töötaja puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega, et täiendada eesti keele oskust. 37 juhul pikendati ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam tähtaega ja rakendati sunniraha. 41-le Sillamäe Vanalinna Kooli töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Narva Noorte Loomemajas vormistati kuus esmakontrolliakti ja seitse järelkontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kõigile kontrollituile tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Lasteaias Naeratus tehti ettekirjutus ühele uuele töötajale: tal tuleb sooritada aasta jooksul eesti keele eksam. Samas lasteaias oli varasem ettekirjutus seitsmel töötajal: kuuel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha, ühe töötaja suhtes menetlus lõpetati, sest ta oli üle viidud madalamale ametikohale.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe koolitusfirma taotlus tegevusloa saamiseks kahel tasemel, ühe õppekava hindamine jätkub. Üks koolitusfirma esitas taotluse kolme koolitaja lisamiseks, Keeleamet andis neile heakskiidu. Samuti andsid keeleametnikud tagasiside Eesti Töötukassa palvel kahele õppekavale.

6. aprillil korraldas Keeleamet Tallinnas keelefirmadele ja täiskasvanute eesti keele õpetajatele infopäeva, ürituse ettekannete salvestisi saab järele vaadata siit.