Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. november 2020

20.11.2020 | 13:35

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Ülemistel), Keilas ja Valgas. Tuvastati üheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 14 olid täidetud. Keeleamet saatis 12 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega, arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist kolm vastasid keeleseaduse nõuetele, neljale firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal toimus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Tallinna Mustamäe tee 12 kaupluses, kontrolli käigus tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam seitsmele töötajale ja järelkontrollis pikendati neljal töötajal ettekirjutuse tähtaega, ühele neist tehti sunniraha hoiatus. Võru Maxima XX kaupluses oli üks töötaja ettekirjutuse täitnud, kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega. Ka Tartu Maxima XX (Turu 14) ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Optimera Estonia AS-i Peterburi mnt Ehituse ABC kaupluse töötajate eesti keele oskust. Sel nädalal vesteldi üheksa töötajaga, kõigile tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Jõhvi Tööriistamarketi teenindaja keeleoskust, keeleametnik tegi talle ettekirjutuse täiendada eesti keele oskust.

Järelkontroll toimus Eesti Raudtee AS-is, kus üheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

18. novembri Postimehes kirjutab Ilmar Tomusk keeleametnike tähelepanekutest avaliku teabe keelenõuete kontrollimisel. Vaatamata sellele, et turiste Tallinnas pole, pakuvad paljud kaubandus- ja teenindusasutused endiselt oma kaupu ja teenuseid ainult inglise keeles. Autori sõnul on ettevõtjate jaoks praegu sobiv aeg oma nägu ka keelelises mõttes klientide poole pöörata.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Sillamäe Lasteaias Jaaniussike, esmakontrollis tunnistati kolme töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ükski kümnest varasemast ettekirjutusest ei olnud täidetud, kõigil pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, üheksa töötaja puhul rakendati sel korral ka sunniraha.

Tartu Lasteaias Kelluke pikendati kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma parandatud õppekavasid, kuid need ei ole veel valmis kinnitamiseks. Keeleametnikud andsid soovitusi õppekavade parandamiseks. Sel nädalal esitasid neli koolitusfirmat taotluse uute koolitajate lisamiseks, dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Eelmisel nädalal külastatud koolitusfirmale saadeti kokkuvõte külastusest tutvumiseks.