Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. jaanuar 2023

23.01.2023 | 13:00

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesk- ja südalinnas, Põhja-Tallinnas ja Tallinna bussijaamas) ning Kiviõlis. Tuvastati 13 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 12 olid täidetud, üheksale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist ühele ettevõttele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. 
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti A1M OÜ kaupluse A1000 Market, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli ja OÜ Freya Investments kokku 70 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 35 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kontrolliti Lidl Eesti OÜ Raadiku kaupluse 20 töötaja eesti keele oskust, kõigile 20-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti töötajate keeleoskust kahes lasteaias – Tallinna Kuristiku Lasteaias ja MTÜ Edu Valem Eralasteaias.
Tallinna Kuristiku Lasteaias oli kahel töötajal varasem ettekirjutus, inspektor tuvastas, et mõlemad on ettekirjutuse täitnud ja lõpetas menetluse.
MTÜ Edu Valem Eralasteaias kontrolliti nelja uue töötaja eesti keele oskust, kõigile kontrollituile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kahel juhul tehti ka sunniraha hoiatus. Järelkontrolli käigus vesteldi kümne töötajaga, kõigil juhtudel pikendati ettekirjutuse tähtaega: kolm töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama, seitsmel töötajal tuleb sooritada eesti keele tasemeeksam. Viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Koolitusfirma esitatud A2-, B1- ja B2- taseme õppekavad ei vastanud nõuetele ning keeleametnikud saatsid omapooled ettepanekud õppekavade parandamiseks. Kuus koolitusfirmat esitasid taotluse koolitaja lisamiseks, seitsme õpetaja taotlus sai heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja