Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16. – 20. aprill 2018

03.07.2018 | 13:19

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Maardus, Tartus ja Valgas, kokku saadeti märgukiri 30-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 26 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, kaheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti nelja Tallinnas asuvat hotelli, kõigis leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele on saadetud märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka kolmes Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Sel nädalal jätkus Maxima Eesti OÜ Smuuli Maxima XX töötajate eesti keele oskuse kontroll. Keeleametnikud koostasid kaheksa esmakontrolli akti ja viis järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Pikaajalise keelekontrolli käigus kontrolliti Smuuli Maxima XXs 98-st töötajast 44 töötaja keeleoskust, ettekirjutus sooritada B1-taseme eksam tehti 41 töötajale, neist 25-le on tehtud ka sunniraha hoiatus. Tartu mnt 49 Maxima kaupluses oli neljal töötajal Keeleinspektsiooni ettekirjutus, neist üks on täidetud, üks töötaja peab eesti keele oskust täiendama, kaks peavad sooritama eesti keele eksami.

Kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Tondi Rimi supermarketi töötaja eesti keele oskust, keeleametnikud tegid töötajale ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 16 esmakontrolliakti (neist 11 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ning 7 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 18-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Valga Haigla AS-i kolmel meditsiiniõel pikendati ettekirjutuste tähtaega.

Alustati Päästeameti Lõuna Päästekeskuse (Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa) 552 päästja keeleoskust tõendavate dokumentide kontrollimist.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna lasteaias Kajakas kontrolliti üheksa töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist, kõigil pikendati eksami sooritamise tähtaega, kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja nelja suhtes rakendati sunniraha. Kokku on lasteaias Kajakas 25 töötajat, neist 9 keeleoskus ei vasta kehtestatud nõudele.

Kolkja Lasteaed-Algkoolis vormistati üks esmakontrolliakt ettekirjutusega sooritada tasemeeksam. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse töötaja suhtes sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati kahte keelefirmat, vesteldi firma juhtide, õpetajate ja õppijatega. Kokkuvõtted külastusest edastatakse järgmisel nädalal. Rahuldati ühe keelefirma taotlus uue õpetaja lisamiseks koolitajate nimekirja.