Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.–19. november 2021

19.11.2021 | 13:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, südalinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel Mustakivi keskuse piirkonnas), Jõhvis, Kohtla-Järvel, Valgas ja Tõrvas. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist. 18 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et neist 11 olid täidetud. Ülejäänud juhtudel saadeti ettevõttele meeldetuletus ja pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 18 ettevõtte veebilehte, neist üheksat esmakordselt; viiele ettevõttele tuli teha ettekirjutus lisada veebilehele eestikeelne teave. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kaks ettevõtet on Keeleameti ettekirjutuse täitnud, seitsmel pikendati tähtaega.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide tegemiseks Karjamaa Põhikooli, MTÜ Sakala Eragümnaasiumi, Tallinna Punane 67 korteriühistu juhatuse, SA Taheva Sanatooriumi ja Karula Hooldemaja kokku 83 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid, neist üheksa puhul jätkub menetlus.

Maxima Eesti OÜ Jõhvi XX kaupluses tehti ettekirjutus viiele töötajale, neljale töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Koostati kaks järelkontrolli akti, millega pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

AS Tallinna Linnatransport ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada nõutav tasemeeksam. AS Eesti Raudtee üheksal töötajal pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega, kahele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Päästeameti Põhja Päästekeskuses lõpetati viis menetlust seoses kontrollitavate töösuhte lõppemisega.

OÜ Panacea, Panacea Hambaravi ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes keeleoskuse kontrolle enamasti tööandja esitatud andmete ja HARNO tasemeeksamite andmebaasi alusel.

Mustjõe Gümnaasiumis tehti ettekirjutus sooritada eksam kolmele uuele töötajale, viie varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Sõbrakese Lasteaias kontrolliti viie uue töötaja keeleoskust, neist neljale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekohas tehti ettekirjutus kaheksale uuele töötajale. Järelkontrolli käigus tuvastati, et neli töötajat on ettekirjutuse täitnud, ühel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare maja töötajate eesti keele oskuse kontrollis tuvastati, et kahe uue töötaja eesti keele oskus vastab nõutele, ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam; kaks töötajat on täitnud varasema ettekirjutuse. Ühe töötaja puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Ühe koolitusfirma taotlus kinnitatud õppekava muutmiseks sai heakskiidu. Sel nädalal hinnati ka nelja keelefirma taotlust koolitajate lisamiseks, kõik neli koolitajat said heakskiidu.