Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.–19. märts 2021

19.03.2021 | 15:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas) ning Valgas. Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist. Suulisi menetlusi avaliku teabe osas tehti kahel korral. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 15 olid täidetud. Keeleamet saatis neljale firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega, arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist kuus olid korras, ülejäänutel puudus eestikeelne teave või esines eestikeelses tekstis keelevigu. Kuuele ettevõttele saadeti märgukiri ja määrati tähtaeg, mis ajaks peab ettekirjutus olema täidetud.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Maxima XX Vilde tee kaupluse teenindajate keeleoskust. Ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning sunniraha hoiatus. Lisaks kontrolliti Rimi Eesti Food AS Mustamäe keskuse Rimi teenindajate keeleoskust. Kahele varasemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kaks töötajat olid ettekirjutuse täitnud. Kuue töötajaga oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

15. märtsil andis Ilmar Tomusk seoses äsjase emakeelepäevaga intervjuu Vikerraadiole.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Tallinna Paekaare Lasteaias tehti kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eksam, neist kahele tehti sunniraha hoiatus. Tallinna Päevalille Lasteaias tehti ühele töötajale ettekirjutus sooritada eksam ning sunniraha hoiatus.

Narva Lasteaia Põngerjas uutest töötajatest viis peavad sooritama eksami ning neile tehti sunniraha hoiatus. 16 varasemal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. 15 töötajale tehti sunniraha hoiatus ning neist kümne suhtes rakendati sunniraha. Kaks töötajat olid ettekirjutuse täitnud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal olid hindamisel ühe keelefirma õppekavad, kokku kolm õppekava. Hindamisel oli ka ühe keelefirma taotlus uue koolitaja lisamiseks, kellele andis Keeleamet positiivse hinnangu.

Lisaks osales keeleametnik distantsõppe vormis korraldatud eesti keele kursustel kahes keelefirmas ning selle kohta edastati keelefirma juhtidele kokkuvõte.