Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15.–19. mai 2023

19.05.2023 | 13:21

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas ja Kaubanduskeskuses T1), Keilas ja Paldiskis. Tuvastati kaks keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaks olid täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, see oli korras. Keeleseadus ei reguleeri Facebooki ega muude sotsiaalmeediakanalite keelekasutust, kaebuses nimetatud ettevõtte ametlik veebileht vastas nõuetele. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kahest ettekirjutusest üks on täidetud, teisele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Valket OÜ kalakaupluse, Get Fresch Estonia OÜ No Bananas Rocca al Mare keskuse müügikoha ja SanChanar OÜ toitlustuskoha Mega Hea Pizza kokku seitsme töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente, lähiajal toimub kolme töötaja keelekontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hemodialüüsi osakonna töötaja eesti keele oskust, kaebus ei leidnud kinnitust, töötaja keeleoskus vastab ametikoha nõuetele.
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Nõmme Tervisekeskuses lõpetati menetlus, sest töötajaga lõpetati tööleping.
Kaebuse lahendamiseks ja varasemate ettekirjutuste täitmise kontroll toimus OÜ-s Paldiski Perearstid, kus ühe uue töötaja eesti keele oskus tunnistati nõuetele vastavaks, kaks töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama; ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Koosmeiega Grupp OÜ ühele bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti hoiatus: ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Läänemere Gümnaasiumis, kus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam esmakontrollis neljale uuele töötajale ja järelkontrollis kolmele töötajale. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Üks akt koostati menetluse lõpetamise kohta, sest kontrollitavaga on töösuhe lõpetatud.
Keila Koolis selgus järelkontrolli käigus, et kõik neli ettekirjutust on täitmata, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid sunniraha hoiatuse.
Paldiski Vene Põhikoolis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale. Viie töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, kolmele neist tehti sunniraha hoiatus ja ühe suhtes rakendati sunniraha.
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekohas vormistati 20 järelkontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam; kõigi kontrollitavate suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlusi tegevusloa saamiseks (mõlemal keelefirmal kolm õppekava), õppekavad on korras ja edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja