Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15. – 19. jaanuar 2018

03.07.2018 | 10:45

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Pallasti kaupluse seitsme töötaja eesti keele oskust. Esmakontrolliaktidest kuus on ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Tartu kolmes Maximas koostati kokku üheksa järelkontrolliakti, millest 4 oli korras, viis müüjat peavad sooritama eesti keele eksami.
    • Jaga

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS Magistrali kaupluse kuue töötaja eesti keele oskust, neli neist peavad sooritama eesti keele eksami.

Jätkub keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud neli esmakontrolliakti (neist kolm ettekirjutusega) ja kuus järelkontrolliakti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kohtla-Nõmme Lastekodu kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ja nende suhtes rakendati sunniraha. Keelekontroll Kohtla-Nõmme Lastekodus jätkub järgmisel nädalal.

Detsembri lõpus ja jaanuari alguses kontrolliti reisifirmade veebilehti ja tuvastati, et kuue reisifirma veebileht on võõrkeelne. Kõigile kuuele saadeti märgukiri.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Otepääl, kokku tehti ettekirjutus 22-le äriühingule. Ühe firma suhtes alustati haldusmenetlust. 22 firmat on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 25 äriühingu ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti parkimisautomaatide avalikku teavet Tallinnas ja Tartus. Tallinnas kontrolliti 39-st parkimisautomaadist 12, neis probleeme ei esinenud. Tartus on kokku 29 parkimisautomaati, kontrollimisel tuvastati, et automaadis on vajalik teave eesti keeles olemas. Probleem on kaardimakseprotsessis, kus makseterminaal annab kliendile korraldusi inglise keeles. Keeleinspektsioon saatis Tartu Linnamajanduse osakonnale märgukirja.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleametnikud kohtusid Ida-Viru Kutsehariduskeskuse personalijuhiga, et arutada keeleõppe probleeme. Lepiti kokku, et järelkontroll kutsehariduskeskuses toimub teisel poolaastal.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saatsid keeleametnikud ühele uuele Tallinnas tegutsevale keelefirmale kirja infoga tegevusloa taotlemise kohta.