Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15. – 18. aprill 2019

22.04.2019 | 13:31

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Narvas ja Kohtla-Järvel. Kokku saadeti märgukiri 27-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati üheksal firmal ettekirjutuse tähtaega, 15 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kontrolliti kahe firma veebilehti, mis on nüüd küll eesti keeles, kuid mitmete keeleliste vigadega, mistõttu pikendati ettekirjutuste tähtaega.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti ühes Tallinna ärimajas ettekirjutuste täitmist, kahjuks oli 4 ettekirjutust täitmata, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Seitsmes Tallinna hotellis toimus järelkontroll, mille käigus tuvastati, et ettekirjutused on täidetud osaliselt.

Jätkus keeleoskuse kontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluses, kus tehti esmakontrollis kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kahe kontrollitu eesti keele oskus vastas kehtestatud nõudele. Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühel tuleb sunniraha tasuda.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Sel nädalal kontrolliti Assaku päästekomando päästjate tegelikku eesti keele oskust, kõigi päästjate eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele. Kontroll päästekomandodes jätkub.

SA Ida-Viru Keskhaiglas pikendati kümne töötaja ettekirjutuste sooritamise tähtaega, kaheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha. Keelekontroll haiglas jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis pikendati järelkontrolli käigus viiel õpetajal ettekirjutuse täitmise tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus, üks pedagoog peab tasuma sunniraha.

Tallinna Pae Gümnaasiumis kontrolliti kahe uue töötaja keeleoskuse vastavust ametikoha nõuetele, ettekirjutust ei tehtud. Järelkontrolli käigus pikendati kolme töötaja ettekirjutuse täitmise tähtpäeva, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis koostati neli esmakontrolli akti (neist kolm ettekirjutusega sooritada eksam) ja kolm järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega). Kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Arbu Lasteaias tehti ühele töötajale esmakontrolli käigus ettekirjutus sooritada keeleeksam, 20-st järelkontrollist kahe puhul oli ettekirjutus täidetud, kolme töötajaga oli tööleping lõpetatud. Ülejäänud 15-l pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist 11-le tehti sunniraha hoiatus, kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Mustvee Lasteaias oli kolm varasemat ettekirjutust, järelkontrolli käigus tuvastati, et kõik ettekirjutused on täidetud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid inspektorid ühe keelefirma tundi, mille kohta saadetakse eelakt firmale tutvumiseks järgmisel nädalal. Ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai heakskiidu.