Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14. – 18. jaanuar 2019

24.01.2019 | 10:58

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Valgas. Kokku saadeti märgukiri 13-le äriühingule. Kuuele firmale Tallinnas tegid keeleametnikud keeleseaduse rikkumise teatavaks kohapeal, misjärel keeleseaduse nõuded koheselt täideti. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 21 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist 6 osaliselt. 16 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti ühte ärimaja Tallinnas, tuvastatud rikkumiste põhjal saadetakse äriühingutele märgukiri järgmisel nädalal. 13 Tallinnas asuvas hotellis selgus järelkontrolli käigus, et neljas hotellis on ettekirjutus täidetud, seitsmes hotellis on ettekirjutus täidetud osaliselt ja 9 hotelli paluvad ettekirjutuse täitmiseks pikendust.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Juhkentali mini-Rimi töötajate eesti keele oskust, 18-st töötajast 7-le tehti ettekirjutus.

Kontrolliti AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse kõigi allasutuste (kodude) töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente, kõigi 171 töötaja dokumendid on korras. Järelkontrolli käigus pikendati Paju Pansionaadid MTÜ töötaja ettekirjutuse täitmise tähtpäeva.

Kontrolliti ühe söögikoha kahe teenindaja keeleoskust, mõlemale tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam. OÜ Gaasieksperdi töötaja oli ettekirjutuse täitnud, mistõttu menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Alustati tegeliku keeleoskuse kontrolliga Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva ja Jõhvi õppekohtades. Vormistati üks esmakontrolliakt ja 15 järelkontrolliakti ettekirjutusega sooritada keeleeksam, üks ettekirjutus oli täidetud, 16-le töötajale tehti sunniraha hoiatus, 13 töötaja suhtes rakendati sunniraha. Keelekontroll õppeasutuses jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati nelja koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks ning kõik taotlused said heakskiidu.

Ühe firma tegevusloa taotlus on menetluses – Keeleinspektsioon edastas ettepanekud õppekavades esinevate vigade parandamiseks. Külastati ühte keelefirmat, mille kohta koostatakse järgmisel nädal akt.

17. jaanuaril oli järelevalvejuht Merle Loodus-Adamson kutsutud Eesti Töötukassa tänuvastuvõtule, kus Keeleinspektsioonile anti üle Eesti Töötukassa 2018. aasta parima koostööpartneri tiitel.

18. jaanuaril osalesid inspektorid keelekonverentsil „Keeleseadus 30“.