Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.–18. detsember 2020

18.12.2020 | 15:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Maardus, Valgas, Pärnus, Sillamäel ja Narvas. Tuvastati 14 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 23 olid täidetud. Keeleamet saatis seitsmele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega, arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 37 ettevõtte veebilehte, neist 24 vastasid keeleseaduse nõuetele, kolm firmat on Keeleameti varasema ettekirjutuse täitnud, kümnele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal toimus keelekontroll Rimi Eesti Food AS-i Sõpruse RIMI hüpermarketis, kus tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele töötajale, ühe kontrollitu keeleoskus vastab kehtestatud nõudele.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Sebe ühe töötaja eesti keele oskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Maardu Põhikoolis kontrolliti ühe uue töötaja eesti keele oskust ja tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varem oli ettekirjutus 12 Maardu Põhikooli töötajal. Järelkontrolli käigus selgus, et kuus töötajat on ettekirjutuse täitnud. Selle töötaja suhtes, kellega on tööleping lõpetatud, lõpetati menetlus. Viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe suhtes rakendati sunniraha.

Narva Soldino Gümnaasiumis tehti ettekirjutus 18 töötajale, kellel puudub keeleoskust tõendav dokument ning pikendati tööandja esitatud andmete alusel 30 töötaja ettekirjutust. Keeleametnikud teavitasid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on järgmise kontrolli ajal õigus rakendad sunniraha.

Maardu Lasteaias Rõõm tehti esmakontrollis ettekirjutus kolmele töötajale. Kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist seitsmele tehti sunniraha hoiatus. Seitsme järelkontrolli aktiga lõpetati menetlus: 3 ettekirjutust olid täidetud, 4 töötajaga on tööleping lõpetatud.

Toimus keelekontroll Sillamäe Lasteaias Rukkilill, kus tunnistati kolme töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, kolmele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varem tehtud 14 ettekirjutuse järelkontrollis tuvastati, et ettekirjutused on täitmata; varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati ning rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust kehtiva õppekava muutmiseks, haridus- ja teadusministeeriumile saadeti negatiivne hinnang. Positiivse vastuse sai kahe koolitusfirma taotlus uute koolitajate lisamiseks.