Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.-17. veebruar 2017

20.02.2017 | 10:01

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Jõhvi päästekomando ja Kohtla-Järve päästekomando töötajate keeleoskust ning varasemate ettekirjutuste täitmist. Kolmele päästetöötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja ühtlasi tehti hoiatus, et ettekirjutuse mittetäitmise korral rakendatakse sunniraha.
    • Jaga

Sillamäe Linnavalitsuse kümnele töötajale tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam, kaheksale sunniraha hoiatus. Tallinna Rocca al Mare kaubanduskeskuses tuvastati seitse keeleseaduse rikkumist, Tartu linnaruumis kolm. Kümnes äriettevõttes tuvastati keeleseaduse rikkumine, eeskätt võõrkeelse avaliku teabe esitamisel.

Justiitsministeeriumi ajakirja „Õiguskeel“ värskes numbris arutleb Ilmar Tomusk artiklis Tähenärimisi ameti- ja õiguskeele kallal (PDF) õigus- ja ametikeele kvaliteedi üle.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Paldiski lasteaia Sipsik seitsmele töötajale, sh direktorile, ühele õpetaja abile ja viiele õpetajale, tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam; neist kuuele tehti ka sunnirahahoiatus. Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis koostati kaheksa kontrollakti, neist üks seoses töötaja töölt lahkumisega. Üks Mustjõe Gümnaasiumi töötaja on ettekirjutuse täitnud, kuuele pikendati eksami sooritamise tähtaega.

16. veebruaril külastas keeleinspektsiooni Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. Inspektsioon tutvustas abilinnpeale Tallinna koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajate keeleoskuse kontrolli tulemusi, samuti arutati, kuidas tõhustada õpetajate eesti keele alast täienduskoolitust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon andis heakskiidu ühe keelefirma taotlusele A2-, B1- ja B2-taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste korraldamiseks. Jätkub keelefirmade veebilehtede kontroll, eeskätt kontrollitakse veebilehtedel oleva teabe vastavust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetele. Kahele koolitusfirmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu puudustele.

Keeleinspektsioon külastas ühte keelefirmat, kontrollis töökorraldust ja dokumentatsiooni, vestles juhtide, õpetaja ja õpilastega. Kirjalikud ettepanekud töö parandamiseks saadetakse koolitusfirmale kirjalikult.