Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13. - 17. november 2017

18.12.2017 | 11:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Narvas, Mustvees, Võrus ja Valgas. 43-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. 16 äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 11 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti seitsme töötaja keeleoskust, kõigile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi teavitati töötajaid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Vastavalt oma tööplaanile kontrollib keeleinspektsioon Viru Maakohtu Narva Kohtumaja töötajate, eeskätt kohtukordnike ja kohtujuristide eesti keele oskust. Sel nädalal vesteldi seitsme töötajaga, viiele töötajale tehti ettekirjutus ja üks töötaja peab eesti keele oskust täiendama. Neljale inimesele tehti sunniraha hoiatus. Kontroll jätkub.

Lõppes keelekontroll Maxima Eesti OÜ Ümera Maxima XX kaupluses. Kontrolliti kokku 41 töötaja keeleoskust, ettekirjutus tehti 38-le. Kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus. Lisaks oli 32-l töötajal keeleinspektsioonilt varasem ettekirjutus, kuid seoses sellega, et nendega on tööleping lõpetatud, lõpetati nende menetlus.

Samuti kontrolliti SA Taheva Sanatooriumi (hoolde-, asendus-, turvakodu ja erihoolekanne) töötajate keeleoskusdokumente, kõik 12 töötajat valdavad eesti keelt nõutaval tasemel.

15.11. rääkis Ilmar Tomusk Tallinna Õpetajate Majas toimunud koolitusel emakeeleõpetajatele riigikeelest ning Eesti keelepoliitikast.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Maardu lasteaias Rukkilill toimus järelkontroll. 29-st töötajast olid ettekirjutuse täitnud kolm, 21-l töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, 18-le tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Viis järelkontrolli akti olid menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõpetamisega. Kuuele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutava taseme eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.