Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.–16. oktoober 2020

16.10.2020 | 13:24

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, keskturu ja sadama piirkonnas), Harjumaal Kiilis, Pärnus, Valgas (sh mihklilaadal), Sillamäel ja Tartus. Tuvastati 25 keeleseaduse rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest olid 21 täidetud, lisaks 13 ettekirjutust olid täidetud osaliselt. Keeleamet saatis 20 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kaheksa ettevõtte veebilehte, neist kolmele saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Kaebuse lahendamiseks toimus keelekontroll Port Desina OÜs. Esmakontrollis tehti ettekirjutus ühele töötajale.

Ühele Scarabeus Julgestusteenistuse OÜ turvamehele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XX ja Kiili Maxima X kaupluses tehti esmakontrolli käigus viiele töötajale ettekirjutus, neist neli peavad sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolli käigus pikendati kolme töötaja ettekirjutuste tähtaega, ühele Maxima müüjale tehti sunniraha hoiatus. Kuus menetlust lõpetati seoses töölepingute lõppemisega.

Tallinna Männi kohvikus oli Keeleameti ettekirjutus kolmel teenindajal, järelkontrolli käigus tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, teine töölt lahkunud ja kolmandal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Mitmes asutuses lõpetati menetlus, sest ettevõte on tegevuse lõpetanud või töötaja on töölt lahkunud (Hostel ONE, Ecoland Hotel-Boutique, Central hotell, Paju Pansionaadid MTÜ, Vitaclinika).

Ilmar Tomusk andis intervjuu veebiportaalile Külauudis, kes küsis erinevate vajakajäämiste kohta keeleseaduse nõuete täitmisel.

15. oktoobril osales Ilmar Tomusk Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul ja võttis osa piiblinimede ja terminite õigekirja teemalisest arutelust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Pärnu Tammsaare Koolis pikendati järelkontrolli käigus nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega, tehti neli sunniraha hoiatust. Ühe töötaja suhtes lõpetati menetlus, sest tööleping on lõpetatud.

Valga Priimetsa Koolis pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Tallinna Tammetõru Lasteaias pikendati ettekirjutuse tähtaega üheksal töötajal, kuuele töötajatele tehti sunniraha hoiatus. Kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Jõhvi lasteaias tehti ettekirjutus ühele uuele töötajale, seitsme varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kuue töötajas suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal said kahe koolitusfirma tegevusloa taotlused heakskiidu ning need edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Ühe koolitusfirma õppekavad vajavad veel täiendamist. Sel nädalal esitasid kümme koolitusfirmat taotluse uute koolitajate lisamiseks, 20st õpetajast said kinnituse 17 ning nende dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile.