Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.-16. juuni 2017

29.06.2017 | 11:38

Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Paldiski kaupluse 11 töötaja eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud ja keeleeksami sooritanud, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami ja ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus, viie töötajaga on tööleping lõpetatud.
    • Jaga

Järelkontrolli käigus pikendati OÜ Paldiski Perearstid pereõe ettekirjutust täiendada eesti keele oskust.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas, Tõrvas, Paldiskis ja Lääne-Virumaal, kokku tehti ettekirjutus 20-le äriühingule. Kolmele äriühingule saadeti teade haldusmenetluse alustamise kohta.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe Lasteaias Jaaniussike kontrolliti 14 töötaja tegelikku eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist, ühe töötaja keeleoskus hinnati ametikoha nõudele vastavaks, 13 töötaja keeleoskus ei vasta keeleseaduse nõuetele, nad peavad sooritama eksami, kümnele lasteaiatöötajale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Lasteaias Südameke kontrolliti seitsme töötaja keeleoskust, järelkontrolli tulemusena pikendati kõigi töötajate ettekirjutuste tähtaega, kõigile tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja puhul rakendati sunniraha.

Tartus viidi läbi järelkontroll lasteaias Mõmmik ja lasteaias Anneke, mõlemas lasteaias on töötajad ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Jätkub keeleoskuse kontroll TTÜ Virumaa Kolledžis, sel nädalal vesteldi kuue töötajaga, neist neli peavad sooritama eesti keele eksami. Ettekirjutuse mittetäitmise korral võib nende suhtes rakendada sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti ühele Ida-Virumaal tegutsevale keelefirmale akt ettepanekutega parendada keelefirma tööd.

Keeleinspektsioon külastas ühe Tallinnas asuva keelefirma tunde.