Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–15. jaanuar 2021

15.01.2021 | 12:51

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Ülemistel, Haaberstis, Kristiines, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel) ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 12 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 21 olid täidetud.
    • Jaga

Keeleamet saatis 14 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.

Kontrolliti 26 ettevõtte veebilehte, neist 10 esmakontrollis ja 16 ettevõtte puhul kontrolliti varasema ettekirjutuse täitmist. 16 veebilehte vastasid keeleseaduse nõuetele, kümnele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal keelekontrolle ei toimunud. Keeleametnikud kontrollisid esitatud andmeid andmebaasidest ja valmistavad ette edasisi keelekontrolle.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades praegust olukorda haridusasutustes keelekontrolle ei toimunud. Narva Kreenholmi Gümnaasiumis koostati dokumentide põhjal seitse järelkontrolli akti, millega lõpetati menetlus, sest seitsme töötajaga on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust kehtiva õppekava muutmiseks, haridus- ja teadusministeeriumile saadeti positiivne hinnang. Positiivse vastuse sai kahe koolitusfirma taotlus uute koolitajate lisamiseks.