Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–15. detsembril 2023

15.12.2023 | 14:17

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Astangul ja lennujaamas), Haapsalus, Narvas, Tartus, Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Jõhvi Kutsehariduskeskuse jõululaadal. Tuvastati 16 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasemast 33 ettekirjutusest olid 24 täidetud, üheksale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kümne ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri ja paluti kahe kuu jooksul viia veebileht keeleseaduse nõuetega vastavasse. Kontrolliti ühe varasema ettekirjutuse täitmist; ettekirjutus on täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusabikliiniku, AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prisma, AS Hansabussi ja Bolt Services EE OÜ kokku 23 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 16 töötajaga tuleb lähiajal kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS Astangu Rimi supermarketi 16 töötaja eesti keele oskust: kolme töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, 13 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, neist kolmele tehti ka sunniraha hoiatus.
OG Elektra AS Grossi Toidukaubad P.Pinna 21 kaupluses leidis kaebus kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
MAXIMA Eesti OÜ Tuulemaa 20 Maxima XX kaupluses toimus järelkontroll: töötaja ei ole ettekirjutust täitnud, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid sunniraha hoiatuse.
Päästeameti Ida Päästekeskuse Kohtla-Järve ja Jõhvi päästekomandos kinnitati kahe päästja keeleoskus ametikoha nõuetele vastavaks.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe taksojuhi eesti keele oskust – taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Ehte Humanitaargümnaasiumis, kus vormistati kolm esmakontrolli akti: üks ilma ettekirjutuseta (töötaja keeleoskus vastab nõuetele) ja kaks ettekirjutusega sooritada eksam. Viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega järelkontrolli aktiga, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.
MTÜ Sakala Eragümnaasiumis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale. Järelkontrolli aktiga pikendati neljal töötajal varasema ettekirjutuse täitmist ja tehti sunniraha hoiatus: ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha. Kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha ka seekord.
Narva Kreenholmi Gümnaasiumis kinnitasid keeleametnikud õpetaja eesti keele oskuse vastavuse kehtestatud nõuetele.
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis vastas kolme töötaja eesti keele oskus kehtestatud nõudele, ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Keeleametnik vormistas 20 järelkontrolli akti: üks ettekirjutus oli täidetud ja viie töötajaga oli tööleping lõpetatud – need menetlused lõpetati. 14 järelkontrolli aktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.
Kohtla-Järve erakoolis Intellekt pikendati ettekirjutuse tähtaega kahel juhtkonna liikmel ja nende suhtes rakendati sunniraha. Ühtlasi tehti hoiatus: ettekirjutuse mittetäitmise korral rakendatakse järjekordselt sunniraha.
Kohtla-Järve Lasteaias Aljonuška kontrolliti kolme töötaja eesti keele oskust, esmakontrolli aktiga tehti ettekirjutus kahele töötajale – nad peavad täiendama oma eesti keele oskust. Ühe töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks.
Jõhvi Lasteaedades vormistas keeleametnik seitse esmakontrolli akti: üks korras akt (töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele) ja kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam.
NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab, ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust (kokku kolm õppekava) tegevusloa saamiseks, koolitusfirma õppekavad said heakskiidu ja edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile. 

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja