Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.–14. veebruar 2020

14.02.2020 | 14:48

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Lasnamäel ja Balti Jaama Turul), Tartus ning Kohtla-Järvel, kus tuvastati kokku 19 keeleseaduse nõuete rikkumist. Samuti jälgiti avalikku teavet Tallinnas toimunud TourESTil ja messikeskuses, kus keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud.
    • Jaga

Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 30-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 17 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist viis osaliselt. 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Sel nädalal kontrolliti kolme ettevõtte veebilehti, kõigile tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Kopli 68b Maxima X kaupluses, kus tehti kuuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks ja talle ettekirjutust ei tehtud. Kontroll kaupluses jätkub järgmisel nädalal.

SA Ida-Viru Keskhaiglas vesteldi järelkontrolli käigus kaheksa töötajaga, neist üks on ettekirjutuse täitnud, seitsmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, nelja töötaja suhtes rakendati ka sunniraha.

Alustati Kallavere Haigla töötajate eesti keele oskuse kontrolliga, sel nädalal kontrolliti 22 töötaja eesti keele oskust, neist üheksa keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele, neli peavad oma eesti keele oskust täiendama ja üheksa peavad sooritama eesti keele eksami. Kontroll haiglas jätkub veebruarikuu jooksul.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kadaka Põhikoolis kontrolliti kuue uue töötaja keeloskust, neist viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varasem ettekirjutus oli 15 töötajal, järelkontrolli käigus tuvastati, et kolm töötajat on ettekirjutuse täitnud, kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahe suhtes rakendati sunniraha ja kahe töötaja menetlus lõpetati, sest nendega on tööleping lõpetatud.

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi neljast uuest õpetajast kolm vastavad nõuetele, ühele õpetajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Viiel töötajal pikendati järelkontrolli aktiga ettekirjutuse tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keelekontroll jätkus Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis, kus esmakontrollis tehti ettekirjutus kaheksale töötajale, nelja uue töötaja keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks. Järelkontrollis pikendati ettekirjutuse tähtaega ühel pedagoogil, talle tehti ka sunniraha hoiatus.

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis vormistati kolm esmakontrolliakti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja seitsme järelkontrolli aktiga pikendati senise ettekirjutuse tähtaega. Kõigile kümnele tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud üheksa keelefirma taotlust (kokku 28 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Üks firma jõudis parandatud õppekava nädala jooksul uuesti esitada, kuid selles esines jätkuvalt puudusi. Külastati ühe keelefirma tundi.