Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.–14. mai 2021

14.05.2021 | 14:53

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Nõmmel ja Lasnamäel ning suuremates kaubanduskeskustes), Tartus, Valgas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 26 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 15 olid täidetud. 11 ettevõtet, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, anti võimalus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõuetega maikuu jooksul.
    • Jaga

Kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neljale ettevõtetele saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuetele. Varasematest ettekirjutustest oli täidetud üks ning kahel firmal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Arvestades olukorda riigis tehti asutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Lõppenud nädalal kontrolliti tööandjate poolt esitatud ja HARNO eksamite andmebaasis mitmete haridusasutuste töötajate andmeid. Kahes ettevõttes varem tehtud ettekirjutused lõpetati, sest ettevõtted on lõpetanud oma tegevuse.

Jätkunud on meedia huvi Keeleameti tegevuse vastu, seda on kajastanud nii ajaleht Pealinn kui ka Vikerraadio hommikusaade Vikerhommik.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kadaka Lasteaias tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale. Nelja töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, neist kolmele tehti sunniraha hoiatus. Ühe töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetas keeleametnik menetluse.

Tallinna Kivimurru Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale. Selles lasteaias oli varem tehtud ettekirjutus kümnele töötajale, neist kahega on tööleping lõpetatud, keeleametnikud lõpetasid need menetlused. Kaks lasteaia töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama ja kuus peavad sooritama eksami. Kõigile ettekirjutuse saanutele tehti sunniraha hoiatus, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Lasteaias Pingviin tehti ettekirjutus kolmele uuele töötajale, ühtlasi tehti neile hoiatus, et kui ettekirjutus ei ole täidetud ettenähtud ajaks, võib keeleametnik nende suhtes rakendada sunniraha. Samas lasteaias oli 20 töötajal varasem ettekirjutus, millest neli on täidetud. Keeleametnikud otsustasid pikendada ettekirjutuse tähtaega 16 töötajal, nende kõigi osas rakendati sel korral ka sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Väikemees tehti esmakontrollis ettekirjutus ja sunniraha hoiatus kolmele töötajale. Varasematest ettekirjutustest üks oli täidetud ja see menetlus lõpetati. Kolme töötaja senise ettekirjutuse tähtaega pikendati, tehti sunniraha hoiatus ja kolmele töötajale vormistati täitekorraldus. Kahe töötaja tööleping on lõpetatud, nende suhtes menetlus lõpetati.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlemale koolitusfirmale saadeti soovitused õppekava parandamiseks nädala jooksul. Keeleameti menetluses oli ühe keelefirma taotlused koolitajate lisamiseks, neist vaid üks sai heakskiidu.