Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1.–5. veebruar 2021

05.02.2021 | 14:54

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas – sadamas ja Kalamajas), Paldiskis, Otepääl, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 22 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati suulise menetluse käigus kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 19 olid täidetud. Keeleamet saatis kolmele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 29 ettevõtte veebilehte, neist neli ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile neljale ettevõttele saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Tallinna Kreutzwaldi Selveri ABC varasemate ettekirjutuste täitmist, keeleametnikud koostasid 5 järelkontrolli akti: neli lõpetamist seoses töölepingute lõpetamisega ning ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam Narva 6. Kooli kuuele töötajale. Ühtlasi tehti hoiatus, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha. Sama kooli 10 töötajast, kellele oli tehtud varem ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, on kolm ettekirjutuse täitnud. 12 töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, ka neile tehti sunniraha hoiatus.

Paldiski Vene Põhikoolis oli ettekirjutus kolmel pedagoogil, ükski neist ei olnud ettekirjutust täitnud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid sunniraha hoiatuse, ühe töötaja suhtes sunniraha ka rakendati.

Paldiski Lasteaias Sipsik kontrolliti kuue uue töötaja keeleoskuse andmeid, neist viiele tehti ettekirjutus sooritada eksam. Varasem ettekirjutus oli kaheksal töötajal, neist üks oli ettekirjutuse täitnud. Nelja töötaja töölepingud on lõpetatud, mistõttu lõpetas Keeleamet menetluse. Kolmel töötajal pikendati ettekirjutuste tähtaega.

Kohtla-Järve Lasteaias Rukkilill tunnistati kolme uue töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, seitse töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolli käigus vormistati 16 akti: 14 seoses töölepingu lõpetamisega, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ning ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Viimase suhtes rakendati ka sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, koolitusfirmadele saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks. Kaks koolitusfirmat on esitanud taotluse kehtiva õppekava muutmiseks, neist üks sai heakskiidu ja haridus- ja teadusministeeriumile saadeti positiivne hinnang. Teine muudetud õppekava ei vastanud nõuetele ning haridus- ja teadusministeeriumile tehti ettepanek see tagasi lükata.