Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1.–5. juuni 2020

05.06.2020 | 14:27

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (nii vanalinnas, sadama piirkonnas kui ka Lasnamäel), Toilas ja Kohtla-Järvel, kokku tuvastati 12 keeleseaduse rikkumist. Kontrolliti seitsme äriühingu veebilehti, neist kaks olid korras. Sel ja eelmisel nädalal kontrollitud veebilehtede, sh e-poodide keeleseaduse rikkumiste kohta saadeti 29 ettevõttele märgukiri. Kaks ettevõtet teatasid koheselt ettekirjutuse täitmisest.
    • Jaga

Eriolukorra järgsel perioodil keeleametnikud regulaarseid keeleoskuse kontrolle ei tee. Keeleametnikud kontrollivad andmeid andmebaasidest ja valmistavad ette edasisi keelekontrolle, tegelevad kaebustega ning nõustavad kodanikke ja ettevõtjaid.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon on saanud kaebuse, mille kohaselt üks Tallinna lasteaia direktor ei valda piisavalt eesti keelt. Toimus tegeliku keeleoskuse kontroll ja haridusjuhile tehti ettekirjutus.

Haridusasutuste esitatud andmete põhjal lõpetati kaheksa menetlust Narva Lasteaias Potsataja ja seitse Narva Lasteaias Cipollino, kuna nende töötajatega on tööleping lõpetatud. Samuti kontrolliti Jõhvi Lasteaedade esitatud andmeid, 20st töötajast kaheksa keeleoskus ei vasta nõuetele.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma keelerühmade komplekteerimiseks mõeldud testidele ning ühe keelefirma taotlusele uute õpetajate lisamiseks.