Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1.–5. aprill 2024

05.04.2024 | 14:57

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Lasnamäel, samuti Ülemiste ja Mustakivi keskuses) ja Harjumaal (Muuga, Maardu). Tuvastati neli keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kõik viiest kaks ettekirjutust on täidetud. Kolm ettevõtet on täitnud ettekirjutuse osaliselt, keeleametnik saatis selgitava kirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti ühe ettevõtte veebilehte, ettevõttele saadeti märgukiri ettekirjutusega kahe kuu jooksul viia veebileht kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Järelkontrollis tuvastati, et ettevõte ei ole ettekirjutust täitnud, inspektor saatis meeldetuletuse ja pikendas tähtaega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS-i Tallinna Linnatransport, Hoolekandeteenused AS-i (Valga Jaama), Häädemeeste Eakate Kodu, Rimi Food AS-i Kohtla-Järve Rimi mini, MTÜ A.L.U.S, MTÜ Suudan, MTÜ Valga Abikeskus, MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Koda, Põlgaste Pansionaat MTÜ, SA Narva Haigla Kirurgiakliinik ja radioloogiaosakond ning Tarbatu Tervisepark OÜ kokku 175 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 47 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks osaühing Kristina Kiisa Hambaravi ühe töötaja keeleoskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Samuti leidis kaebus kinnitust Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima XX kaupluses, kus tehti kahele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti töötajatele sunnirahahoiatus. Ühtlasi vormistas keeleametnik 15 järelkontrolli akti, millega lõpetas menetluse, sest töötajatega on töölepingud lõpetatud.
Rimi Eesti Food AS Kohtla-Järve Rimi minis kontrolliti üheksa töötaja eesti keele oskust, kolme töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam ja sunnirahahoiatus.
SA Narva Haigla sisekliiniku polikliinikuosas tehti ettekirjutus 21 töötajale. Ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus: ettekirjutuse tähtajaks mitte täitmise korral on Keeleametil õigus rakendada nende suhtes sunniraha. Järelkontrollis tuvastati, et kolm töötajat ei ole varasemat ettekirjutust täitnud, inspektorid pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid sunniraha hoiatuse.
Ilmar Tomusk andis Vikerraadio saatesarjas Kajalood pikema intervjuu Kaja Kärnerile.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Kohtla-Järve Lasteaias kontrolliti ühe töötaja keeleoskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust uue koolitaja lisamiseks, koolitaja sai Keeleameti heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja