Tähtsamad tegemised aasta viimastel nädalatel 21.–31. detsember 2020

30.12.2020 | 13:20

Aasta viimastel nädalatel kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Rakveres, Viljandis, Valgas, Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Erilist tähelepanu pöörati jõululaatadel ja -turgudel olevale ning COVID-19 piirangutega seotud avalikule teabele. Tuvastati 20 keeleseaduse nõuete rikkumist, millele juhiti kohapeal tähelepanu, viiel juhul lisati eestikeelne teave kohe. 15 firmale saadeti märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 17 olid täidetud, neist kolm osaliselt. Neljale firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, saatis Keeleamet märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega, arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 21 ettevõtte veebilehte, 14 ettevõttele saadeti märgukiri, pikendati tähtaega ja keeleametnikud kontrollivad neid veebilehti uuesti järgmise aasta I kvartali lõpus.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Keeleametile esitatud Narva Täiskasvanute Kooli ja Tallinna Raadiku Lasteaia andmeid, kontroll jätkub uuel aastal.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe korteriühistu juhatuse liikmete keeleoskuse andmeid. Ühistus on tagatud eestikeelne suuline ja kirjalik asjaajamine, menetlus lõpetati.

Ka Selver AS Kolde Selveris toimus keelekontroll. 13 varasemast ettekirjutusest oli üks täidetud, viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist kahele tehti sunniraha hoiatus. Seitsme töötajaga on töösuhe lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Kreenholmi Gümnaasiumis tehti ettekirjutus 15 töötajale, kellel puudub keeleoskust tõendav dokument, ning pikendati tööandja esitatud andmete alusel 16 töötaja ettekirjutust. Keeleametnikud teavitasid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on järgmise kontrolli ajal õigus rakendada sunniraha.

Sillamäe Lasteaias Rukkilill lõppes keelekontroll; kuuest esmakontrollis üks vastas nõuetele, viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam. Kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud. 12 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist 11-le tehti sunniraha hoiatus. Kaheksa järelkontrolli aktiga lõpetati menetlus: töötajaga on tööleping lõpetatud. Ka Sillamäe Lasteaias Päikseke tuli koostada 7 järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõpetamisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati ühe keelefirma taotlust uute koolitajate lisamiseks. Taotlus sai positiivse hinnangu ja edastati haridus- ja teadusministeeriumile.