Keeleameti tegemistest juulis

08.08.2023 | 12:36

Juulikuus kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, vanalinnas ja sadamas), Viljandis, Hiiumaal, Haapsalus ja Narva-Jõesuus.
    • Jaga

Tuvastati 22 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kuus lahendati suulise menetluse käigus kohe. Järelkontrolle ei toimund.
Lõpetati üheksa menetlust PPA Ida Prefektuuris, sest kontrollitavad on teenistusest vabastatud.
05.08 kommenteeris Ilmar Tomusk ERRile teenindajate eesti keele oskusega seonduvat.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Ühe koolitusfirma A2- ja B1-taseme õppekava kiideti heaks ja koolitusfirmale väljastati tegevusluba. Hinnati kokku kaheksat õppekava, neid tuleb veel täiendada, Keeleamet saatis omapoolsed ettepanekud paranduste sisseviimiseks kolmele koolitusfirmale. Üheksa keelefirmat esitasid taotluse uue koolitaja lisamiseks,
14 koolitajast kolme taotlus lükati tagasi.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja