Ukraina

Eesti riigikeel on eesti keel, tööalase eesti keele oskuse nõue on kehtestatud riigi ja kohaliku omavalitsuse töötajatele ning erasektoris nendele töötajatele, kes peavad isikutega tööalaselt suhtlema.

Keeleamet annab nõu kõigile, kes vajavad abi Eesti keelekeskkonnaga kohanemisel ning eesti keele õppe võimaluste leidmisel, samuti seoses tööalase eesti keele oskuse nõuetega ning keeleeksamiteks valmistumisega.

Kui teenindusettevõttesse võetakse tööle Ukraina sõjapõgenik, kes eesti keelt ei oska, tuleb eestikeelne teave ja teenindamine tagada töökorralduslike meetmetega. See tähendab, et eestikeelse kliendisuhtluse tagamiseks peab olema läheduses eesti keelt valdav kolleeg, kes vajadusel Ukrainast saabunud töötajat aitab ja toetab. Soovitatav on valmistada sõjapõgenikest töötajatele ette lühike, paarikümnest kuni sajast väljendist koosnev põhisõnastik, mis sisaldab töökohal vajalikke viisakusväljendeid ja muid olulisi sõnu.

Alates 9. märtsist 2022 kehtib Eesti Vabariigis valitsuse korraldus, millega saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed taotleda ajutist kaitset.

Rahvusvahelise kaitse saanutele väljastatakse elamisluba ja neil on võimalik tööle asuda või end töötuna arvele võtta. Kaitse saanutele saadab Politsei- ja Piirivalveamet kutse osalemiseks kohanemisprogrammis. Elamisloa saanutele tagatakse eesti keele algõpe.

Täiskasvanutel on eesti keele õppimiseks mitmesuguseid võimalusi:

  • Kui keelekursusele pääsemine võtab veidi aega, on võimalik alustada iseseisva keeleõppega veebis, nt www.keeleklikk.eewww.walktalk.eewww.sonaveeb.ee.
  • Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele kursuseid, erinevaid keeleõpet toetavaid tegevusi ja samuti nõustab keeleõppijaid.
  • Töötukassa pakub eesti keele õppe võimalusi inimestele, kes on töötuna registreeritud ja kellel on sellega ligipääs Töötukassa teenustele. Töötukassa nõustajale tuleb oma koolitussoovist teada anda ja nõustaja selgitab koolitusele pääsemise tingimusi.
  •  Kohanemisprogrammi raames on võimalik õppida eesti keelt A1-tasemel (kontakt- või veebiõppena). Kohanemisprogrammi keeleõppemoodulis osalemise tingimustele vastavale inimesele saadab Politsei- ja Piirivalveamet 2022. a suvel e-posti teel kutse, milles tutvustatakse kohanemiseprogrammi sisu ja mahtu.
  • Eri piirkondades, tasemetel ja vormides keeleõpet pakuvad paljud keeleõppefirmad. Kui valite õppimiseks keeleõppefirmat, soovitame eelistada neid, kel on Keeleameti väljastatud tegevusluba: www.keeleamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keeleameti-heakskiidu-saanud-firmad.

Olulist infot põgenike haridusvõimaluste kohta leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis.

Viimati uuendatud: 04.11.2022