Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13. august 2021

13.08.2021 | 13:42

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja Põhja-Tallinnas), Tartus, Pärnus, Kernus, Ontikal, Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Valgas. Tuvastati 13 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 14 olid täidetud. Kümnel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 14 ettevõtte veebilehte, neist kaheksa ei vasta keeleseaduse nõuetele ja nendele ettevõtetele saadeti märgukiri.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Kiviõli Lasteaia Kannike andmeid tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel, kuu lõpus toimub tegeliku keeleoskuse kontroll 17 töötajale.

VIII Ahrensi konverents

10. augustil toimus Kuusalus VIII Ahrensi konverents, mis sel korral oli pühendatud eesti keele kaitsele. Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimees Kaja Sarapuu rääkis teemal „Kujundujumine üldhariduskooli emakeele- ja kirjandusõpetuses“, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri ettekande teemaks oli „A milleks mulle eesti keel?“. Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru rääkis teemal „Nii suurel kui ka väikesel keelel on väärtus tema kõnelejate pärast (Jaan Tõnisson)“, Euroopa Liidu Kohtu Eesti tõlkeosakonna jurist-lingvist Marko Tiislär kõneles teemal „Euroopa Liidu Kohus eesti õiguskeele hoidja ja arendajana“ ning ajalooprofessor David Vseviovi ettekanne kandis pealkirja „Eesti keel: piitsa ja prääniku vahel.“

Ilmar Tomusk rääkis oma ettekandes eesti keele kaitse aluspõhimõtetest põhiseaduses, tuues esile, kui oluline on kogu põhiseadust ning selle erinevaid sätteid vaadelda läbi preambuli prisma, mille kohaselt on Eesti riigi peamine mõte eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.

Konverentsi korraldas Laurentsiuse Selts. Ahrensi konverents on järelvaadatav aadressil https://www.youtube.com/watch?v=W2nun5i89H8.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks. Keeleameti menetluses oli ühe keelefirma taotlus kahe koolitaja lisamiseks, keeleametnik lükkas taotluse tagasi.