Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9. – 13. aprill 2018

03.07.2018 | 13:01

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Pärnus, Otepääl, Räpinas, Võrus ja Võrumaal, kokku saadeti märgukiri 30-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 20 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 11 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti viite Tallinnas asuvat hotelli, kõigis leidis keeleametnik keeleseaduse nõuete rikkumisi ning kontrollitud hotellidele on saadetud märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka ühes Tallinna ärimajas, kus tuvastati keeleseaduse rikkumine, vastavasisuline märgukiri saadeti ettevõttele. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub teises kvartalis.

Sel nädalal lõppes kolm kuud kestnud keelekontroll Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX kaupluses. Kaupluses on 123 töötajat, 66-le on Keeleinspektsioon teinud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale ettekirjutuse täiendada eesti keele oskust, seitsmele töötajale on tehtud ka sunniraha hoiatus. Ettekirjutuste täitmise järelkontroll toimub järgmise aasta jaanuaris. Samuti lõppes terve kuu väldanud Tartu mnt 49 Maxima töötajate eesti keele oskuse kontroll: 32-st töötajast kontrolliti 18 töötaja keeleoskust, neist 17-le tehti ettekirjutus. Valdeku Maxima töötaja, kellel oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus, sooritas eksami ja sellega on ettekirjutus täidetud. Arvestades seda, et Keeleinspektsioonile on ajavahemikus september 2017 kuni märts 2018 Maxima kaupluste töötajate olematu eesti keele oskuse ja väga kehva teeninduskultuuri peale kokku 26 kaebust ning kontrollitud on 213 töötaja keeleoskust, neist 199-le on tehtud ettekirjutus, otsustas Keeleinspektsioon rakendada Maxima Eesti OÜ suhtes sunniraha.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Tondi Rimi supermarketi töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust, keeleametnikud tegid töötajale ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam. Kaebus leidis kinnitust ka OG Elektra (Grossi) Paasiku, Ümera ja Kari kauplustes, kus kokku kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele ka sunniraha hoiatus. Samas kaks Grossi poe töötajat olid keeleametnike ettekirjutuse täitnud.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 5 esmakontrolliakti (neist 3 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ning 3 järelkontrolli akti (üks ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, üks – täiendada keeleoskust ning üks menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõppemisega). Neljale meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Valga lasteaias Pääsuke kontrolliti järelkontrolli käigus nelja töötaja seniste ettekirjutuste täitmist: üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud, ülejäänud kolm peavad sooritama ametikohal nõutava eesti keele tasemeeksami.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai Keeleinspektsiooni heakskiidu ühe uue keelefirma tegevusloa taotlus.