Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.–12. veebruar 2021

12.02.2021 | 15:05

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas – sadamas, Lootsi tänaval ja Kalamajas), Peetris, Rummus, Keilas, Tartus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 29 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati suulise menetluse käigus kohe, kaheksale ettevõttele saadetakse märgukiri järgmisel nädalal. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaheksa olid täidetud. Keeleamet saatis kuuele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 13 ettevõtte veebilehte, neist kolm ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Tallinnas Merimetsa Selveri varasemate ettekirjutuste täitmist, keeleametnikud koostasid seitse järelkontrolli akti, millega pikendati ettekirjutuste tähtaega. Kaks menetlust lõpetati seoses töölepingute lõppemisega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam Narva Õigeusu Gümnaasiumi 16 töötajale. Ühtlasi tehti hoiatus, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Keila Koolis oli varasem ettekirjutus kolmel pedagoogil, keeleametnikud pikendasid ühel töötajal ettekirjutuse tähtaega, kahe töötaja suhtes menetlus lõpetati seoses töötaja madalamale ametikohale viimisega. Kahele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Tallinna Vindi Lasteaias tehti ettekirjutus kolmele uuele töötajale ning pikendati 15 töötajal ettekirjutuste tähtaega. Eksami mittesooritamise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Rummu Lasteaias Lepatriinu tehti ettekirjutus neljale uuele töötajale, neist üks peab oma eesti keele oskust täiendama, kolm peavad sooritama eesti keele eksami. Varasemate ettekirjutuste kontrollimisel tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, neljal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Aljonuška tehti ettekirjutus kaheksale töötajale, nad peavad aasta jooksul sooritama eesti keele eksami. Varasem ettekirjutus oli 15 lasteaiatöötajal. Seoses töölepingu lõpetamisega lõpetati menetlus viie töötaja suhtes, kümnel töötajal pikendati ettekirjutuste tähtaega ja nende suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks. Üks koolitusfirma on esitanud taotluse kehtiva õppekava muutmiseks, kahjuks sai see taotlus negatiivse hinnangu. Keeleameti menetluses oli kahe keelefirma taotlus koolitajate lisamiseks, kõik kolm koolitajat said heakskiidu.