Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.–12. märts 2021

15.03.2021 | 08:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Ülemistel ja Kristiines), Harjumaal, Valgas, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 24 keeleseaduse nõuete rikkumist. Suulisi menetlusi avaliku teabe osas tehti 12 korral. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 8 olid täidetud. Keeleamet saatis 18 firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 36 ettevõtte veebilehte, neist 25 olid korras, ülejäänutel puudus eestikeelne teave või esines eestikeelses tekstis keelevigu. 11 ettevõttele saadeti märgukiri ja määrati tähtaeg, mis ajaks peab ettekirjutus olema täidetud.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Maxima Eesti OÜ Maxima X Tartu mnt kaupluse teenindajate keeleoskust. Ühele uuele ja seitsmele varasemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning sunniraha hoiatus tehti kuuele töötajale. Kolme töötajaga oli tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus. Lisaks kontrolliti Prisma Peremarket AS Rocca al Mare Prisma kaupluse teenindajate keeleoskust. 19 uuele ja kolmele varasemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning sunniraha hoiatus tehti ühele töötajale. Kaks töötajat olid ettekirjutuse täitnud. Ühe töötajaga oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

10. märtsil avaldas ajaleht Postimees Ilmar Tomuski arvamusartikli eesti keele õppest vene koolis.

Ilmar Tomusk osales 12. märtsil Kohtla-Järve Gümnaasiumi emakeelepäeva aktusel ning rääkis õpilastele eesti keele tervislikust seisundist.

Peaekspert Killu Mei osales 12. märtsil Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi korraldatud arutelupäeval „Eesti keel normi ja vabaduse vahel“ ning pidas ettekande eesti keele mainekujundusest.

Algas nimevõistlus „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021”

Keeleamet kuulutas koostöös Emakeele Seltsi, Eesti keelenõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga 12. märtsil välja ettevõttenime võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021”.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Kohtla-Järve Lasteaias Tuhkatriinu kontrolliti esmakontrolli käigus kahe töötaja eesti keele oskust, mis vastas ametikoha nõudele ning menetlus lõpetati. Varasematest ettekirjutustest lõpetati menetlus neljal töötajal, sest ettekirjutus oli täidetud. 10 töötajaga oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

Narva Lasteaia Cipollino uutest töötajatest viis peavad sooritama eksami ning neist kolmele tehti sunniraha hoiatus. 24 varasemal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kõigile 24 töötajale tehti sunniraha hoiatus ning neist 14 suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks, selle kohta saadeti haridus- ja teadusministeeriumile positiivne hinnang. Ühe keelefirma taotlus lükati tagasi ning selle kohta saadeti haridus- ja teadusministeeriumile negatiivne hinnang. Lisaks olid hindamisel veel kolme keelefirma õppekavad, kokku kaheksa õppekava. Hindamisel oli ka ühe keelefirma taotlus uue koolitaja lisamiseks, kellele andis Keeleamet positiivse hinnangu.