Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. detsember

11.12.2020 | 14:46

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Mustamäel), Valgas ja Narvas. Tuvastati 19 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 17 olid täidetud. Keeleamet saatis kümnele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, märgukirja ning pikendas ettekirjutuse tähtaega, arvestades praegust olukorda.
    • Jaga

Kontrolliti 38 ettevõtte veebilehte, neist 31 vastasid keeleseaduse nõuetele, seitsmele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal toimus keelekontroll Rimi Eesti OÜ AS-i Sõpruse RIMI hüpermarketis, kus tehti esmakontrollis ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ühele ja sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale; ühe kontrollitu keeleoskus vastas kehtestatud nõudele ja talle ettekirjutust ei tehtud.

8. detsembril andis Keeleamet juba neljandat korda välja Keeleameti sõbra tiitli. Tiitel antakse inimesele või organisatsioonile, kes on ametit toetanud ning aidanud kaasa selle eesmärkide täimisele eesti keele kaitsmisel. Sel aastal pälvis tiitli Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Pähklimäe Gümnaasiumis tehti ettekirjutus 10 töötajale, kellel puuduvad keeleoskust tõendavad dokumendid; tööandja esitatud andmete alusel pikendati 31 töötaja ettekirjutuse tähtaega. Keeleametnikud teavitasid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on järgmise kontrolli ajal õigus rakendad sunniraha.

Tallinna Muinasjutu Lasteaias pikendati ühe töötaja ettekirjutuse täitmise tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Neli menetlust selles lasteaias lõpetati: üks töötajatest on omandanud hariduse eesti keeles, teine viidud madalamale ametikohale, kaks töötajat on töölt lahkunud.

Jätkus keelekontroll Sillamäe Lasteaias Päikseke, kus tunnistati ühe töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ja kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varem tehtud 14 ettekirjutuse järelkontrollis tuvastati, et ettekirjutused on täitmata; ettekirjutuste tähtaega pikendati ja rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust kehtiva õppekava muutmiseks, haridus- ja teadusministeeriumile saadeti negatiivne hinnang. Positiivse vastuse sai kolme koolitusfirma taotlus uute koolitajate lisamiseks.