Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.-10. märts 2017

10.03.2017 | 13:08

Lõppenud nädalal kontrolliti Skarabeus Julgestusteenistus OÜ seitsme turvatöötaja tegelikku eesti keele oskust. Neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutava keeletaseme eksam. Neljast Italyna King kaupluse töötajast üks peab sooritama eesti keele eksami, ülejäänud valdavad eesti keelt. Valga Maxima XX 64st töötajast viiel tuleb sooritada eesti keele eksam.
    • Jaga

Nädala jooksul kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Kaheteistkümnele äriühingule tehti ettekirjutus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jätkub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töötajate eesti keele oskuse järelkontroll. Sel nädalal kontrolliti kaheksat Narva ja kuut Jõhvi õppekoha töötajat. 13 kutsekooli õpetajat peavad sooritama eesti keele eksami, ühel õpetajal tuleb täiendada oma eesti keele oskust. 12-le õpetajale tehti sunnirahahoiatus ja kahe töötaja puhul rakendati sunniraha.

Maardu Põhikoolis oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus kuuel töötajal, eksami sooritamise tähtpäeva pikendati neljal pedagoogil, ühele tehti sunnirahahoiatus, üks õpetaja on töölt lahkunud. Ka üks uus Maardu Põhikooli õpetaja peab sooritama B2-taseme eksami.

Tallinna Lasteaias Lehola kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist, kolme lasteaedniku eksamisooritamise tähtaega pikendati ja neile tehti sunnirahahoiatus, kaks töötajat peavad tasuma sunniraha. Samuti tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam Valga Lasteaia Pääsuke kahele töötajale.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Seni on kontrollitud koolitusfirmade veebilehti ja tehtud soovitusi paranduste sisseviimiseks. Sel nädalal külastati nelja Ida-Virumaa koolitusfirmat, kontrolliti kolme firma tegevust, külastati tunde, vesteldi firmajuhi, õpetajate ja õppijatega. Keeleinspektsioon edastab oma ettepanekud keelefirmadele järgmisel nädalal.