Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.–10. mai 2024

13.05.2024 | 09:54

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel, Pirital ja Põhja-Tallinnas), Harjumaal (Laagris) ja Kohtla-Järve Järve linnaosas. Tuvastati kümme keeleseaduse rikkumist. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et 14-st pooled ettekirjutused on täidetud. Seitsmele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kolme ettevõtte veebilehe nõuetele vastavust ja ühele ettevõttele tehti ettekirjutus. Järelkontrollis tuvastati, et ühe firma veebileht ei vasta keeleseaduse nõuetele ja keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS Valga Haigla, AZAMAO OÜ, Lidl Eesti OÜ, MTÜ Lille Turvakodu, OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Jõhvi kaupluse, OÜ Lett (kohvik Fika), OÜ Nemesten Kunda Villa Alfred, OÜ Paldiski Perearstid, Rimi Food AS Läänemere Rimi, SA Jõhvi Hooldekeskus, Westender OÜ Kunda Eakate Kodu West-Wind ja Bolt Services EE OÜ (sh üks füüsilisest isikust ettevõtja) kokku 234 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 102 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OG Elektra AS Grossi toidukaubad Jõhvi kaupluse üheksa töötaja tegelikku eesti keele oskust. Kolme töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neile sunnirahahoiatus. Järelkontrollis pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.
Järelkontrolli käigus tuvastati, et AS Prisma Peremarketi kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati. Menetlus lõpetati ka 17 töötaja puhul, sest nende tööleping on lõpetatud. Kahe töötaja senise ettekirjutuse tähtaega pikendati.
Ettekirjutus sooritada eesti keele eksam tehti ühele Viking Security AS-i turvamehele.
Kontrolliti 17 töötaja eesti keele oskust Südamekodud AS-i Pirita Südamekodus, kus ühe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks, ühele töötajale tehti ettekirjutus keeleoskust täiendada ning 15-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kahele ettekirjutuse saanule tehti ka sunnirahahoiatus. Keelekontroll toimus ka SA Alutaguse Hoolekeskuses (Mäetagusel), kus tuvastati, et ühe töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele. 12 töötajat peavad sooritama ametikohal nõutava keeletaseme eksami, ettekirjutuse mittetäitmise korral on korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.
Kontrolliti kahe taksojuhi (Bolt Services EE OÜ) eesti keele oskust, mõlemale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Haridusasutustes töötajate eesti keele oskust ei kontrollitud, kuid keeleametnikud vastasid mitmele õpetajate kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõudeid puudutavale päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada.
Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistuste kehtivusest

Ajavahemikul 1990-1999 väljastati eesti keele eksami sooritanud isikule tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistus. Seoses üleminekuga eesti õppekeelele on Keeleametilt viimasel ajal korduvalt küsitud, kas need tunnistused kehtivad ning millisele keeletasemele need vastavad.
Kategooriatunnistused kehtivad tingimuslikult, need ei ole seotud ühegi praegu korraldatava keeleeksami tasemega. Keeleseaduse § 39 lg 2 sätestab: Enne 1999. aasta 1. juulit välja antud tööalase keeleoskuse kategooriatunnistust arvestatakse keeleoskusnõude täitmist tõendava dokumendina isiku puhul, kelle keeleoskus on tööandja hinnangul piisav vastaval töö- või ametikohal töötamiseks. Tööandjal on kahtluse korral õigus pöörduda ameti poole hinnangu saamiseks isiku keeleoskuse piisavuse kohta.
Nii hindab kategooriatunnistuse omaniku eesti keele oskuse vastavust ametikoha nõuetele esmalt tööandja, kellel on kahtluse korral õigus pöörduda hinnangu saamiseks Keeleameti poole.
Seoses eesti õppekeelele üleminekuga muutunud keelenõuetega (paljud, kellel varem piisas B2-taseme keeleoskusest, peavad tõendama oma keeleoskust tasemel C1) on Keeleamet otsustanud, et kategooriatunnistuse omanike eesti keele oskust tuleb uuesti hinnata. Seda ka põhjusel, et tunnistuste väljastamisest on möödunud väga palju aega.
Järelevalve käigus kontrollib keeleametnik kõigepealt tunnistuse ehtsust, isiku tegeliku keeleoskuse kontrolli kohta koostatakse kontrollakt, milles märgitakse, kas isiku keeleoskus vastab ametikoha nõuetele. Seda tehakse alates käesoleva aasta teisest poolaastast järelevalve käigus.
Keeleseaduse alusel antud Vabariigi Valitsuse 20.06.2011. a määrus nr 84 „Ametniku, töötaja ja füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ sätestab, et õpetaja, kes õpetab eesti keelt või eesti keeles, peab oskama eesti keelt tasemel C1 (määruse § 9 p 7) ning õpetaja, kes õpetab vene keeles, peab oskama eesti keelt tasemel B2 (määruse § 8 p 6).

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks kõigil tasemetel, taotlus sai heakskiidu ja edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile. 

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja