Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5. – 9. märts 2018

03.07.2018 | 11:33

Sel nädalal kontrolliti Coop Eesti Tõrva ja Valga töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente 36-l töötajal, Valga Selveri 36-l ja Valga Rimi Supermarketi 17-l töötajal, keeleseaduse rikkumist ei tuvastatud. Samuti kontrolliti eelpoolnimetatud kauplustes turvateenust osutavate firmade (AS G4S, Grif OÜ ja Viking Security) keeleoskust tõendavaid dokumente, kõigi seitsme turvamehe keeleoskus vastab nõuetele.
    • Jaga

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud viis esmakontrolliakti (neist 1 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ning üheksa järelkontrolli akti (neist 7 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, 1 täiendada eesti keele oskust). Seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus, kokku saadeti märgukiri 14-le äriühingule, ühe äriühingu suhtes algatati haldusmenetlus. 20 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 13-l töötajal oli keeleinspektsiooni varasem ettekirjutus, sel nädalal toimus järelkontroll, mille käigus selgus, et ükski koolitöötaja ei ole ettekirjutust täitnud: keeleametnikud koostasid 13 järelkontrolliakti, millega pikendati eksami sooritamise tähtaega, seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme suhtes rakendati sunniraha, kahe töötaja suhtes menetlus lõpetati, sest nendega on lõpetatud tööleping. Ka kolmel uuel töötajal tuleb sooritada eesti keele eksam.

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis kontrolliti kuue töötaja eesti keele oskust. Esmakontrolli aktiga tehti ettekirjutus kahele uuele töötajale. Järelkontrolli käigus pikendati nelja töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, ühel töötajal tuleb tasuda ka sunniraha.

Tallinna Ümera Lasteaias on 42-st töötajast Keeleinspektsiooni ettekirjutus kaheksal: sel nädalal pikendati ettekirjutuse tähtaega seitsmel töötajal, ühtlasi tehti neile uus sunniraha hoiatus ja kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kahest uuest lasteaednikust peab eksami sooritama üks.

Eralasteaias Edu Valem (MTÜ) oli ettekirjutus ühel töötajal, kes on selle ka täitnud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saatsid keeleametnikud kontrollakti ühele Tallinnas tegutsevale keelefirmale ning rahuldasid ühe Ida-Virumaa koolitusfirma taotluse uute õpetajate lisamiseks.

Keeleinspektsioon on koostanud infolehe, kus on nii eesti kui ka vene keeles soovitused, kuidas valida keelefirmat, et valmistuda eesti keele tasemeeksamiks. Infolehte jagatakse keelekontrollide käigus.