Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.-9. juuni 2017

29.06.2017 | 11:37

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Lõuna päästekeskuse töötajate eesti keele oskuse vastavust nõuetele ja tuvastati, et kõigi 561 teenistuja keeleoskus vastab keeleseaduse nõuetele.
    • Jaga

Tallinnas kontrolliti avalikku teavet Balti jaama turul, kümnele äriühingule tehti ettekirjutus keeleseaduse nõuete rikkumise kohta.

Laagri Maksimarketis kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja keeleoskust, keeleseaduse rikkumist ei tuvastatud. Järelkontrolli käigus külastati AS OG Elektra kauplusi Järveotsal ja Karis, koostati üheksa kontrollakti, neist viis olid korras, neljale töötajale tehti ettekirjutus ning ühele töötajale tehti hoiatus sunniraha rakendamise kohta.

Lisaks Tallinnale kontrolliti avalikku teavet Harjumaal, Peetris ja Lõuna-Eestis. 13le äriühingule tehti ettekirjutus ainult võõrkeelse teabe esitamise kohta. Pärnu Linnavalitsusele ja Viljandi Vallavalitsusele saadeti märgukiri seoses kakskeelsete tänavasiltidega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lõppes keelekontroll Tallinna Pae Lasteaias, kus 17st töötajast kaheksal on keeleinspektsiooni ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna lasteaias Kelluke töötab 30 inimest, neist kaheksa töötaja keeleoskust kontrolliti sel nädalal. Seitse töötajat (neist kolm õpetajat, 3 õpetaja abi ja üks majandusjuhataja) peavad sooritama eesti keele eksami, neljale töötajale tehti ka sunniraha hoiatus.

Sillamäe lasteaias Jaaniussike kontrolliti 12 töötajat, neist 10 peavad sooritama tasemeeksami ja üheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Jätkub keelekontroll TTÜ Virumaa Kolledžis, sel nädalal kontrolliti kuue töötaja tegelikku eesti keele oskust, ettekirjutusi ei tehtud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Keeleinspektsioon hindas kahe keelefirma taotlust ja edastas ühele oma ettepanekud õppekavade täiendamiseks, teise firma õppekavadele andis heakskiidu ning edastas dokumendid haridus- ja teadusministeeriumile.

Ida-Virumaal tegutsevale keelefirmale, kelle tegevust kontrolliti eelmisel kuul, edastati kontrollakt ettepanekutega.