Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4. – 8. september 2017

18.12.2017 | 10:24

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Paldiskis. Järelkontrolli käigus tuvastati, et 13 ettevõtet on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 25-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Seitsmele äriühingule on antud pikendust ettekirjutuse täitmiseks nädala jooksul.
    • Jaga

Hiiu Vallavalitsusele ja Märjamaa Vallavalitsusele saadeti kiri seoses kakskeelsete tänavasiltidega.

Paldiski Maximas kontrolliti viie töötaja keeleoskust, neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale sunniraha hoiatus. Üldse on Paldiski Maximas saanud ettekirjutuse kaheksa töötajat, järgmise aasta kevadeks peavad nad sooritama keeleeksami. Kaebuse lahendamiseks külastasid keeleametnikud ka Tammsaare tee Maximat, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada nõutav tasemeeksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus keeleoskuse kontroll Virumaa Kolledžis. Vesteldi viie töötajaga, neile tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Sillamäe lasteaias Jaaniussike on kümne töötajaga tööleping lõpetatud, seoses sellega lõpetas keeleinspektsioon nende töötajate suhtes menetluse.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal lõpetas keeleinspektsioon keelefirmade veebilehtede kontrolli, nendele koolitusfirmadele, kelle veebilehel leiti puudusi, saadeti märgukiri.