Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 31. mai–4. juuni 2021

04.06.2021 | 14:07

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Õismäel), Narvas, ja Jõhvis. Tuvastati kuus keeleseaduse nõuete rikkumist, mille kohta saadeti ettevõtetele märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kuus olid täidetud.
    • Jaga

Järelkontrolli käigus pikendati Harju Tarbijate Ühistu Lasnamäe Maksimarketi töötajate varasemate ettekirjutuste tähtaega. Keeleametnikud tuvastasid, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud ja kolme töötajaga on tööleping lõpetatud – need menetlused lõpetati. Üheksal töötajal pikendati senist ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi enamasti tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Nii kontrolliti Narva Lasteaia Sipsik, Kohtla-Järve lasteaia Muinasjutt, Tallinna Lasteaia Kirsike, Tartu Lasteaia Mõmmik ja MTÜ Edu Valem Eralasteaia töötajate eesti keele oskust tõendavaid andmeid.

Tallinna Kadaka Põhikoolis tunnistati ühe uue töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks, kaks koolitöötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama ja kolmele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kontrolliti 15 töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist: ükski töötaja ei ole ettekirjutust täitnud; ühel töötajal pikendati eesti keele oskuse täiendamise tähtaega, 11 töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega, kolm menetlust lõpetati seoses töölepingu lõppemisega. Nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis pikendati nelja töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Linnamäe Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale. 18 varasemast ettekirjutusest üks on täidetud. 17 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja neile tehti hoiatus, et eksami mittesooritamise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha ka sel korral.

Narva Lasteaias Pääsuke tehti esmakontrollis ettekirjutus kahele töötajale ning järelkontrolli käigus tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud. 11 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike, kus kolme uue töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks ja tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele töötajale. Järelkontrolli käigus tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kümne töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kümne töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Tuvike pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja vormistati täitekorraldus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlema firma taotlused edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks.

Sel nädalal saadeti kahele koolitusfirmale tutvumiseks tunnikülastuse eelakt.